கண வ ரை வா ழை இ லை அ று க்க அ னு ப் பிவி ட்டு வீ ட்டி ல் கு ழ ந் தை யின் க ழு த் தை அ று த் த தா ய்! நட ந் தது எ ன்ன?

திருவண் ணாமலையில் தாய் ஒ ருவர் த னது 6 வயது கு ழ ந் தையை க ழு த்து றுத் து கொ லை செ ய் து ள் ளது அ தி ர்ச்சி யை ஏ ற்படு த்தியுள்ளது.தி ருவ ண் ணா மலை மா வட் டம், த ண்டரா ம்பட்டு அடுத்து ள்ள கிராமம் கீ ழ் சி று ப் பா க்க த்தில் வ சித் துவ ரும் தம்பதி க லையரசன் மற்றும் சு கன்யா(28). இ வ ர் களுக்கு நிவேதா(6) என்ற பெ ண் குழந் தை யும் உள்ளது.

க டந்த வ ருடம் கலை ய ரச னின் அம்மா திடீ ரெ ன வீட்டில் தூ க் கு போ ட்டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண் டுள்ளார். இதனை சுக ன்யா தா ன் முதல் முதலாக அ வ தா னி த் துள் ளர். அ ன் றி லி ருந்து அவ ர் மன ரீ தியாக பா தி க் கப் ப ட்டுள்ளார்.

சில த ரு ணங் களில் நன் றாக இ ருக்கு ம் சுகன்யா, திடீரென உ ணர் ச்சிவ சப்ப ட்டு ச த் தம் போடு வ தோ டு மா மி யார் தன்னை வா வா என்று கூப் பிடு வதாக கூறி வ ந்து ள்ளார். இத னா ல் ம னை வியை சற் று கவ ன மாக வே அவ தா னித்து வ ந்த கலைய ரசன், கடந்த ஆ டி 18ம் பெருக்கு அன்று தனது ம னை வி தூ க் கி ட்டு இ ற ந்த மா மி யாரு க்கு ப டைய ல் போ டு வ தற்கு வாழை அ று ப்பத ற்கு கூ றி யு ள்ளார்.

க ண வர் செ ன்ற சி றி து நே ர த்தி ல் ஆ க் ரோஷ மாக மா றிய சு க ன்யா த னது குழ ந் தை யை சு வ ற்றில் த்து, கு ளி யலறை க்கு இழு த் துச்செ ன் று அ ரி வா ள்ம னை யால் கு ழ ந் தையை யும் வெ ட் டி, தா னும் த ற் கொ லை க்கு மு யன் று ர த் த வெ ள் ளத் தில் கி டந் துள் ளார்.

சு கன்யா க்கிய ம று நி மி ட மே கு ழந் தை உ யி ரி ழ ந்த நிலை யில், சு கன் யாவும் ம யக் கமாக கி டந் துள் ளா ர். வா ழை இலை அ றுத் து வந்த க லை யரசன் பா த் ரூமி ல் அவ தா னித்த போ து பே ர தி ர் ச்சி அ டை ந்துள்ளார்.பின்பு பொ லிசா ரு க்கு தக வல் தெ ரிவிக் கப்பட் டு கு ழந் தை யின் ச டல த் தி னை பி ரே த ப ரி சோ த னைக் கும் , சுக ன்யா வை மரு த்து வம னை யி லும் அனு மதி த்து அவர் மீது கொ லை வ ழக்கு ம் ப தி வு செ ய்து ள்ளனர்.

ம ரு த் து வம னை யில் தீ வி ர சி கிச் சை பி ரி வில் மி கவும் ஆ பத் தா ன நி லை யி ல் சு கன் யா இ ருந் து வ ரும் நிலை யில், கலை யரச னி ன் பொ றுப்பி ல் லாத செ ய லை நி னை த் து பல ரும் வே த னை ப்பட் டு வருகி ன்ற ன ர்.

You might also like