வ யி ற் றை க் கீ றி கு ழ ந்தை எ டுக் க ப்பட்ட நி லை யில் கி டந்த க ர்ப் பி ணி: வெளியான அ திர் ச்சி பி ன்ன ணி

பிரேசில் நாட்டில் வ யிறு கீ றப் பட்டு, க ர்ப்ப த்தி லிருந்த கு ழந் தை அ கற் றப் பட்ட நி லை யில் ஒரு பெ ண் இ ற ந்து கி ட ந்த ச ம்பவம் க டும் அ திர் ச்சி யை ஏ ற்படு த்தியு ள்ளது.

நி றை மா த க ர்ப் பி ணி யாக இருந்த Flavia Godinho Mafra (24) என்ற இள ம்பெ ண் ணை அவரது ப ள்ளித்தோ ழி ஒரு வர், வ ளை கா ப்பு ந டத்த லாம் எ ன்று கூறி அ ழைத் துச் சென்ற நி லையி ல் Flavia வீடு தி ரு ம் பவி ல்லை.

Flaviaவைத் தே டிச் சென் ற அவ ரது க ண வ ரும் தா யும், ஒரு இட த்தில், Flavia வ யி று கீ ற ப் பட்டு இ றந் து கி ட ப்ப தை க் கண்டு அ திர்ச் சி ய டை ந்து ள் ளார்கள்.

ஆனால், Flaviaவின் வ யி ற் றிலி ருந் த குழ ந் தை யை க் கா ண வி ல் லை. பொ லி சாரு க்கு த க வ ல் அ ளி க்க ப்பட்ட நி லையில், கு ழ ந்தை யை Flaviaவின் தோ ழி யும் தோ ழியி ன் க ண வரும் ம ருத்து வம னை க் கு கொ ண்டு செ ன் றி ருப்ப து தெ ரிய வந் து ள் ள து.

You might also like