இவ்வளவு அழ காக இ ருக்கும் நீ! திரும ண மா ன மு தல் நா ள் இ ர வில் க ண வனால் ம னை விக்கு கா த் திரு ந்த அ தி ர்ச்சி.. அ டு த் து ந ட ந் த கோ ர ச ம் பவம்

தமிழகத்தில் திருமணமான முதல் நாள் இரவிலேயே ம னை வி பற் றி க ணவன் த வ றா க பேசி ன் று த்திய தால் பு து ப்பெ ண் தற் கொ லை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.வேலூர் மாவட்டத்தி ன் கோ விந் தரெ ட்டி பா ளை யத் தை சே ர்ந்தவ ர் சந் தி ர லேகா. பட் டதாரியான இவ ருக்கும் முனை வர் ப ட்ட ம் பெ ற்ற பாலா ஜி என் வ ரு ம் பெ ற்றோ ர்க ளால் நி ச்ச யி க்கப்ப ட்டு கடந்த 23 ஆம் திகதி தி ரு மணம் நடந்தது.

திருமணமான முத லிரவி ல் ம னைவியி டம், நீ கற் பு டன் தான் இ ருக் கிறாயா? இவ் வ ளவு அ ழகாக இ ருக்கும் நீ இ தற்கு முன்னர் யாரையும் காத லி க்கவில் லையா? யா ரு டனும் உ ற வு வை த்துக் கொ ண்ட தி ல் லை யா பா லாஜி கேட் டுள் ளார்.

இதை சற்றும் எ திர் பா ர்க்காத ச ந்திர லேகா அ தி ர்ச்சி யடை ந்து ள்ளார்.பின் னர் சந்திர லே காவின் ஆ ண் ந ண்பர் ஒ ருவர் ச ந்திரலே கா வீட் டிற்கு சென் று அவ ருக்கும் அவரி ன் க ண வர் பா ஜிக்கும் திரு மண வாழ் த்துக ளை கூறி ச ந்திர லேகாவின் நற் கு ணங் கள் கு றித் து சநதி ர லே கா வின் க ண வர் பா லா ஜியிடம் எ டுத்து கூ றி யுள்ளார்.

ச ந்திரலே காவை ப்பற்றி உ ய ர்வா க பே சிவி ட்டு செ ன் றபி றகு க ணவன் -மனைவிக்கு இடையில் வா க்கு வா தம் ஏற்ப ட்டதோடு சந்தி ர லேகா மீது பா லா ஜி க்கு ச ந் தே கம் அதி க மானது. இத னால் ம ன மு டைந்த சந்திரலேகா சில தி ன ங்களு க்கு முன்னர் தன து தாய் வீ ட்டி ற் கு சென்று தன் ம னதில் உள்ள தை யெல் லா ம் க டி த மா க எ ழு தி வை த் துவி ட்டு உ ட லி ல் ம ண் ணெண் ண ய் ஊ ற் றி த ற் கொ லை செய்து கொ ண்டார்.இ ந்த சம் ப வ ம் தொ டர்பாக பொ லி சார் சந்திர லேகா வின் க ணவ ர் பா லா ஜி மற் று ம் அ வரது கு டும் பத்தினரிடம் வி சா ரணை ந டத்தி வரு கி ன்றன ர்.

You might also like