க ண வ ரை பி ரி ந் து வே று ந ப ரை ர க சி ய தி ரு ம ண ம் செய்த இ ள ம்பெ ண் ணுக் கு நே ர் ந்த க தி! உ த வா மல் வீ டி யோ எ டு த் த கொ டூ ர ம்

த மிழகத் தில் சாலை யில் இளம்பெ ண் தீ க்கு ளி த் து த ற் கொ லை செ ய்த போ து அதை பொ து மக் கள் கண் டு கொ ள் ளாம ல் வீடி யோ எ டு த்த ச ம்ப வம் அ தி ர்ச் சியை ஏ ற்படு த்தி யு ள்ள து.

கொ டை க் கான லில் உள்ள கே சி பட்டி யில் சா லை அருகிலுள்ள டீ கடை பக் க த்தில் வந்த இள ம் பெ ண் தன் உ ட லி ன் மீது பெட்ரோல் ஊ ற் றி க் கொ ண் டு தீ வை த்து கொ ள்ள முயன்றார்.அப்போது டீ க டை யில் டீ கு டி த் த வர் கள் உ ட்பட சா லையில் நடந்து செ ன்ற எ வ ரு ம் அவ ரை க ண் டு கொ ள் ளவி ல் லை.

அ ழு த க ண் ணீ ரு டன் சே லை யின் முந் தா னை யை தீ வை த்துக் கொண் ட அ ந் த இ ளம்பெ ண் சற் று நே ர த் தி ல் உட லெ ல் லாம் தீ ப ர வி ய நிலை யில் வ லி யில் கா ப் பா ற் று ங் கள் என அ ல றிய படி சா லை யில் உ ரு ண் டார்.

அ ப்பொ ழுது கூட சி று ச ல ன ம் கூ ட இ ல் லா ம ல் சா லை யில் ம னி த நேய த் தி ன் க ண் க ளை க று ப்பு து ணி யால் க ட் டிய தைப் போல் தி ரு ம்பி க் கூ ட பார் க்கா மல் செ ன்ற து பல ம னி த த லை கள்.

அப் போ து ஒ ருவ ர் மட்டும் பதை ப தை த்து ஓ டி வ ந்து க ட் டி யி ருந்த வே ட்டி யை அ வி ழ்த் து தீ யை அ ணை க்க முற் பட, ச ற் று நே ரத் தில் அ ந்த இ ட ம் ப ர பர ப்பா கியது. ஆ னா லும் அ டுத்த நி மிட த் தி யே மு ழு வ து மா க எ ரி ந் து உயி ரை வி ட்டார் அ ந்த இ ள ம் பெ ண்.

இ தி ல் மி கவும் கொ டு மை யா ன விடயம் என்ன வெ ன் றா ல் இந் த சம் ப வ த் தை சில ர் எந்த ஒ ரு ச ல ன மும் இ ன் றி, வீடி யோ எ டுத் துள்ள னர் .இந் தச் ச ம்ப வம் கு றி த்த வி சா ர ணை யி ல், உ யி ரிழ ந் த பெ ண் ணி ன் பெ ய ர் மா லதி என்பதும், க ண வரை பி ரிந் து வா ழ்ப வ ர் என் று ம் தெ ரிய வந்தது.

அவ ரு க்கு 6 வயதி ல் ம கன் இ ரு ந்த நி லை யில், ஓட் டுநர் சதீஷ் எ ன் பவர் மா ல தி யை காத லி த்துள் ளார். பெ ற் றோ ர் களு க்கு தெ ரி யா ம ல் இரு வ ரும் தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண் ட நி லை யில் இ வர் க ளு க்கு மூ ன் று வ ய தி ல் கு ழந் தை உள்ளது . இந் நி லை யி ல் பெற் றோ ர் பா ர்த்த வே ரு பெ ண் ணை ஓட் டுன ர் சதீ ஷ் திரு மண ம் செ ய்து கொ ண் டார்.

இ ந்த த க வ லை அ றிந் த மால தி நி யாயம் கேட்டு சதீ ஷி ன் வீ ட் டுக் கு செ ன் ற போ து அவ ரின் உ றவி னர் கள் மா ல தி யை த் துத் து ரத் தி யு ள்ள னர். இ த னா ல் ம ன மு டை ந்த அ வ ர் த ற் கொ லை முடிவை எ டு த் தது தெரி யவந்து ள் ளது.

You might also like