17 வயது சிறுமி குளிப்பதை மாடியில் இருந்து வீடியோ எ டுத் த இ ளை ஞ ன்! சி க்கி ய து எப்படி? கு ற்ற வா ளியின் புகைப்படம்

த மி ழகத்தில் 17 வயது சி றுமி கு ளி ப்பதை செ ல் போ னி ல் வீடி யோ எ டுத்த இ ளை ஞனி ன் செயல் அ தி ர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.திருப்பத் தூர் மாவ ட் டத்தி ன் பைரப் பல் லி ப குதியில் வ சித்து வ ருபவர் முரு கேச ன்.

இவரது 17 வயது மகள் அவர் வீட்டின் குளியலறையில் கு ளி த் துக் கொ ண்டி ரு ந்தார். அப்போது அதே பகுதி யை சேர்ந்த தனு ஷ்குமார் என்ற இளைஞர் அருகில் இருந்த வீட்டு மா டியில் இ ருந்து, சி று மி கு ளிப் பதை தன து செல் போ னில் வீ டியோ எடு த்துள்ளார்.

அதைப்பார்த்த பொதும க்கள் மற்றும் சி று மி யி ன் உற வி னர்கள் இ ளைஞ ரை பி டி த்து கொடு த் து காவல் நி லை யத் தில் ஒ ப்படை த்து ள்ள னர்.இதை தொ ட ர்ந்து த னு ஷ் குமா ரின் மீது சி று மி யி ன் த ந்தை முரு கேச ன் பொலிசி ல் பு கா ர் கொ டு த்தார்.

பு கா ரை தொ டர் ந்து அவ ரை சி றை யில் அ டைத் த பொ லி சார் செ ல்போ னையும் கைப் ப ற் றினா ர்கள்.

You might also like