மூன்று பெ ண் களை திரும ணம் செய்து கொண்ட கே ரளா வை சே ர்ந்த நபர்! 3வது ம னை வி வெளியில் சென்றபோது ந டந் த ப கீ ர் ச ம் பவம்

இந்தியாவில் மூன்று தி ருமணம் செய்து கொண்ட ந பர் திடீ ரெ ன த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டுள் ளார்.கே ரளா வை சேர்ந்தவர் சலீம். இவர் கடந்த 10 ஆண் டு களுக்கு முன்னர் அம்பிலி தாமோ தரன் என்ற பெ ண் ணை காத லித்து மணந்தார்.இந்த த ம்ப திக்கு அஸ்லின் என்ற மகன் உள்ளான்.

நான்கு ஆ ண்டுக ளுக்கு முன்ன ர் அம்பிலி நோ ய் வா ய்ப் பட்டு இ றந் தார். பின் னர் ஒ ன் றரை ஆண் டுக ளுக்கு மு ன்னர் ஷாம்லா என்ற பெண்ணை ச லீம் ம ணந் தா ர்.ஷாம் லாவுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வேறு ஊ ரில் பணி கிடைத் தது, இதையடுத்து கணவரை உடன் அழைத்தார்.

ஆ னால் சலீம் வர ம றுத் த நி லை யில் அது தொடர்பில் கணவன் – ம னை வியி டை யே ச ண் டை ஏ ற்பட் டு வி வாக ரத்து பெற மு டிவு செ ய்து நீ திம ன்ற த்தில் ம னு தா க் கல் செய்தனர்.

இந்த நி லையில் கட ந்த மா தம் 9ஆம் திகதி ப சீலா என் ற பெ ண்ணை சலீம் மூ ன்றாம் திருமணம் செ ய்தா ர்.சில தி னங்களுக்கு முன்னர் பசீலா த ன து தா ய் வீ ட்டு க்கு சென் றார்.இந் த சூ ழலி ல் சலீம் தன து மக னை க ழு த் தை நெ ரி த்து கொ லை செய் து வி ட்டு தா னு ம் த ற் கொ லை செய்து கொ ண் டுள்ளார்.

நேற்று சலீமின் சகோதரி அவர் வீட்டுக்கு வந்த போ து இ ரு வ ரு ம் சட ல மாக கி டப் ப தை பார் த் து அதி ர்ச்சி யடை ந்து பொ லிசு க்கு த க வல் கொ டுத் தார்.பின்னர் ச ம்ப வ இ டத்து க்கு வ ந்த பொ லி சார் இரு வ ரி ன் ச டல ங் க ளையு ம் கைப்ப ற் றி வி ட் டு இ து குறித் து வி சார ணை நடத்தி வ ரு கின்றனர்.

You might also like