ம னை வியின் பேச்சைக்கேட்டு செல்போனை எடுக்க செ ன் ற க ண வ ன்; கதவை அ டைத்து ம னை வி எடுத்த முடிவு..!

சுவேதா…………..

திருமணமாகி 2 நாளிலேயே பு து ப் பெ ண் தூ க் கி ல் தொ ங் கிய ச ம் பவ ம் பெ ரு ம் சோ க த்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அழகாபுரியில், வசித்து வருபவர் செல்வகுமார்(27). இவருக்கு விருதுநகர் பாண்டியன் நகரை சேர்ந்த சீனிவாசன் என்பவரி மகள் சுவோதவுடன்(20) திருமணம் நடைப்பெற்றது.

இந்நிலயில், திருமணம் முடிந்த கையோடும், புதுப்பெ ண் தன் க ண வ ரிடம் அருகில் உள்ள பழைய வீட்டில் தனது செல்போனை எடுத்து வரும்படி கே ட் டுள் ளார்.

ம னை வி யின் பே ச் சை க்கேட்டு செ ல் போ னை எடுக்க செ ன் றபோது, சுவேதா, புதுவீட்டின் கதவை அ டைத் து ள்ளார். இதைக்கண்ட க ணவன் ஓடி வந்து கதவை தட்டி திறக்க சொ ல் லி யுள்ளார்.

ஆனால், கதவை திறக்காததால், அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் செல்வகுமார், கதவை உ டை த்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, மின்விசிறியில் பு ட வை கொ ண் டு சுவேதா தூ க் கி ட் டு த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் டு ள்ளார்.

உடனே அவரை மீ ட் டு மானாமதுரை அ ர சு ம ரு த் துவ ம னை யில் சேர்த்தபோது, அவர் சி கி ச்சை ப் ப லனி ன் றி ப ரி தா பமாக உ யி ரிழ ந் தி ருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, தி ரு ம ணமான 2-வது நாளில் ம ண ப் பெ ண் த ற் கொ லை செ ய் த ச ம்ப வ ம் அப்பகுதியை ப ர பர ப்பை ஏ ற் ப டு த் தி யதையடுத்து, போ லீ சா ர் வ ழ க் குப தி வு செ ய் து வி சா ர ணை யை தொ ட ங் கியு ள்ளனர்.

You might also like