தம்பதிகளுக்கு மொ ட் டை அ டி த் து செ ரு ப்பு மாலை அணிவித்த கொ டுமை! க ண்கலங்க வைக்கும் காட்சி…!

தம்பதிகளுக்கு மொட்டை………………

உத்திரபிரதேசத்தில் காதல் திருமணம் செ ய் துகொ ண்ட தம்பதிகளை பா தி மொ ட்டைய டித்து, செ ரு ப்பு மாலை அணிவித்து அவர்களை து ன் பு றுத் திய காட்சி இ ணையத்தில் தீ யா ய் ப ர வி வருகின்றது.

சாலையில் முட்டி போட வைத்து, இவ்வாறு அ ரங்கே ற்றியுள்ள கொ டு மை பிரபலங்கள் உட்பட அனைவரையும் அ தி ர்ச் சியில் ஆ ழ் த்தி யுள்ளது.

இவர்கள் காதல் திருமணம் செ ய் துள்ளதாகவும், சிலர் வே ற் று சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் இவ்வாறான த ண்டனை கொ டுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர். சுற்றிலும் வே டிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருந்த மக்கள் கூட இதனை த டு க்காமல் நின்றுள்ளனர்.

இக்காட்சியினை அவதானித்த சாந்தனு, விஷ்னு விசால் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டுள்ளனர்.

You might also like