புதுப்பெ ண்ணுக்கு க ணவ னால் ந டந்த வி ப ரீ த ம்!!

பு துப்பெ ண்..

தமிழகத்தில் தூ க் கி ல் பி ணமா க தொ ங்கி ய பு துப்பெ ண் வி வகார த்தில் அ திர டி தி ருப்பமாக அ வர் க ணவரே அ டித் து கொ ன்று தூ க் கி ல் தொ ங் க வி ட்டு ள்ளது அ ம்பலமா கியு ள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் தேர்வாய் கண்டிகை கி ராமத்தில் வ சித்து வ ந்தவர் கார்த்திக். இ வருக்கும் அ தே ப குதியை சே ர்ந்த சுனிதா எ ன்பவருக்கும் 7 மா தத்துக்கு மு ன்பு தி ருமணம் ந டந்தது.

இ ந்த நி லையில் நே ற்று மு ன்தினம் இ ரவு சுனிதா வீ ட்டில் பி ண மா க தொ ங்கினார். இ தனால் கார்த்திக் கு டும்பத்தினர், உ டனடியாக சுனிதா வீ ட்டுக்கு போ ன் செ ய்து, சுனிதா தூ க் கு போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டதாக த கவல் சொ ன்னார்கள்.

இ தை கே ட்டு அ தி ர் ந் த பெ ற்றோர், கார்த்திக் வீ ட்டுக்கு செ ன்று பா ர்த்தனர். அ ங்கு சுனிதாவின் உ டல் தூ க் கு க யிறிலி ருந்து இ றக் கப்ப ட்டு, த ரையில் கி டத்தப்பட் டிருந்தது. அப்போ துதான் ம களின் த லையில் ர த் த கா ய ம் இ ருப்பதை க ண்டனர்.

இ தனால் ஆ த் திர ம் அ டைந்த அ வர்கள், உ டனடி யாக பொ லிசில் ம கள் சா வில் ச ந் தே கம் இ ருப்பதாக பு கார் த ந்தனர். இ து வ ரதட்சணை பி ரச்ச னைக் காக ஏ ற்பட்ட கொ லை யா க இ ருக்கலாம் எ ன்றும் க ண்ணீ ருடன் தெ ரிவித்தனர்.

இ தையடுத்து பொ லிசார் சு னிதாவின் உ ட லை கைப் பற்றி பி ரே த ப ரிசோ தனைக்கு அ னுப்பி வை த்தனர். பி ரே த ப ரிசோ தனை மு டிவில் சுனிதாவின் ம ர ண ம் த ற் கொ லை இ ல்லை, கொ லை என தெ ரியவந்துள்ளது. இ தையடுத்து த லைம றைவாக இ ருந்த கார்த்திக்கை பொ லிசார் வ லைவீ சி தே டி கை து செ ய்தனர்.

வி சாரணையில், அ டிக் க டி வ ரதட்சணை கே ட்டு கார்த்திக் தொ ல்லை செ ய்தது வ ந்ததும், ச ம்ப வத்த ன்று இ ரவு 11.30 ம ணிக்கு இ தே பி ரச்ச னையை கார்த்திக் எ ழுப்பிய தாகவும் தெ ரிகிறது.

த க ரா று மு ற்றியதையடுத்து, ஆ வேசம் அ டைந்து கார்த்திக் சுனிதாவை அ டித்தே கொ ன் று, தூ க் கி லு ம் தொ ங்கவிட் டுள்ளார் எ ன்பது தெ ரியவந்துள்ளது. இ தையடுத்து பொ லிசார் கார்த்திக்கை கை து செ ய்துள்ளனர்.

You might also like