பல இ டங்க ளுக்கு மா ண வனை அ ழை த்து சென்று த வ றா க நடந்து கொண்டார்! கை தா ன ஆ சி ரியை குறித்து ப கீ ர் தகவல்

அமெரிக்காவில் 17 வயது மாணவனிடம் 18 மாதங்கள் த வறாக நடந்து கொண்ட ஆ சிரியை கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Cherry Hill-ஐ சேர்ந்த பிரிட்ஜெட் சிபிரா (36) என்ற பெண் உயர்நிலை பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வந்தார்.

இவர் கடந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் 18 மாதங்களுக்கு 17 வயது மா ணவனை ம ய க்கி அவ னிடம் த வ றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்.

அதிலும் பல இடங்கள் மற்றும் வீ டுகளுக்கு மா ணவனை 60 முறை அழைத்து செ ன்றிருக்கிறார் என தெரியவந்துள்ளது.

இ தைய டுத்து பொ லிசார் பி ரிட்ஜெட்டை கை து செய்துள்ளனர்.

அவர் மீது ன்கொ டு மை, சி றுவன் ந லனுக்கு ஆ ப த்து வி ளை வி த்தல் உ ள்ளிட்ட பிரி வுக ளின் கீழ் வ ழக்குப்பதி வு செ ய்யஙப்பட்டுள்ளது.

கை து செ ய்ய ப்பவட்ட பிரிட்ட்ஜெட் வி ரைஙவில் நீதி மன்ற வி சார ணைஙக்காக ஆ ஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.

You might also like