பி ரான்சில் கடலில் மெ த்தை வி ரித்து தூ ங் கிய நபர்! க ண் வி ழி த்து பா ர்த் த போது அ வருக்கு கா த் தி ரு ந் த அ தி ர் ச் சி

பி ரான்சில் கடலில் மெ த்தை விரித்து தூ ங்கிக் கொ ண்டிருந்த நபர் கண் வி ழித்து பார்த்த போது அ திர்ச்சியில் உ றைந்து போ யுள்ளார்.

பிரான்சின் Dieppe (Seine-Maritime) நகரில் நேற்று மாலை உள்ளூர் நேரப்படி 4.45மணிக்கு, அங்கிருக்கும் கடற்பகுதியில், மி தக்கும் மெ த்தை ஒன்றை போட்டு, சுமார் 31 வயது மதிக் கத்தக்க இ ளை ஞர் தூ ங்கியுள்ளார்.

இதனால் மெத்தை மெல்ல, மெல்ல கடலின் ந டுப்பகுதி நோக்கி செ ன்றபடி இருந்துள்ளது. ஆழ்ந்த தூ க்கத்தில் இருந்த நபர் இதை க ண்டுகொள்ளவில்லை.

இப்படி சுமார் 2 கிலோ மீற்ற தூ ரத்தி ற்கு சென்ற பின், அவர் கண் விழித்து பார்த்த போது, நடுக்கடலில் மி தப்பதைக் கண்டு அ திர்ச்சியடைந்துள்ளார்.

இதை யடுத்து இது குறித்து கடற பி ராந்திய அ திகாரிகளின் பா ர்வைக்கு இத்தகவல் தெரியவர, உடனடியாக மீ ட்ப்புக்குழுவை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். பின்னர் ஒ ருவழியாக அவர் கா ப்பாற்றப்பட்டு கடற்கரைக்கு அ ழைத்துவரப்பட்டார்.

You might also like