இலங்கையில் அ றிகு றிகளே இல்லாத கொ ரோ னா நோ யா ளிகள் க ண்டுபி டிப்பு

க ந்தக் காடு பு னர்வா ழ்வு நிலையத்தில் எவ்வித அ றிகு றிக ளும் அற்ற 9 கொ ரோனா நோ யா ளிகள் நே ற்று அ டையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பீசீஆர் ப ரிசோ த னைகளின் மூ லமே கொ ரோ னா தொ ற்றி யமை தெ ரியவ ந்துள்ளதாக பு னர்வா ழ்வு நிலைய ஆணையாளர் தர்ஷன ஹெட்டிஆராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த தொ ற்றா ளர் வெலிகந்த வை த்திய சாலையில் சி கிச்சைக்காக அ னுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் அவர்களுடன் நெ ருங்கி செயற்பட்ட 12 பேர் சுய தனி மைப்படு த்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளி யாகியுள்ளது.

நேற்றைய தொ ள் ளார்களுக்கு வெளி நபர் தொடர்புகள் ஒன்றும் இல்லை என குறிப்பிபடப்படுகின்றது.

க ந்தகாடு பு னர்வா ழ்வு நிலையத்தில் இதுவரையில் 649 கொ ரோ னா தொ ற் றாளர்கள் அடையாளம் கா ணப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் 634 பேர் முழுமையாக கு ணம டை ந்து வீடு தி ரு ம்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like