11 மா த த ங்கையை த ண்ணீரில் மூ ழ்க டித்து கொ ன் ற 5 வ யது அ க்கா : அ திர்ச்சி ச ம்பவம்!!

இந்தியாவில்..

இந்தியாவில் 5 வ யது சி றுமி த ன்னுடைய 11 மா த த ங்கை யை த ண்ணீர் தொ ட்டியில் மூ ழ் க டி த் து கொ ன் ற ச ம்பவம் சோ கத்தை ஏ ற்படுத்தி யுள்ளது.

ஆந்திராவின் ஸ்ரீகாகுளம் மாவ ட்டத்தில் உ ள்ள துர்கஷாசனம் கி ராமத்தை சே ர்ந்தவர் காவியா. அ வருக்கு நிர்மலா (5 வ யது) ஹேமஸ்ரீ (11 மா தக் கு ழந்தை) எ ன 2 பெ ண் கு ழந்தைகள் உ ள்ளனர்.

ஹேமஸ்ரீ பி றந்தவுடன் அ வள் மீ து அ திக பா ச ம் வை த்துள் ளனர் பெ ற்றோர், இ தனால் நிர்மலா கோ ப த் தி ல் இ ருந்து ள்ளார். இ ந் நி லையில் ப க்கத்து வீ ட்டில் தூ ங்க வை க்கப்ப ட்டிருந்த கு ழந்தை ஹேமஸ்ரீ தி டீரெ ன்று கா ணாமல் போ யுள்ளது.

ப ல இ டங்களில் ஹேமஸ்ரீயை தே டி ப் பா ர்த்த நி லையில், அ வளை கா ணாமல் பெ ற்றோர் த வித்து ள்ளனர். நீ ண்ட நே ர தே டு த லி ன் பி ன்னர் வீ ட்டில் இ ருக்கும் த ண்ணீர் தொ ட்டியில் ஹேமஸ்ரீ மி தந்து ள்ளார்.

அ தை பா ர்த்ததும் அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த பெ ற்றோர் க ண் ணீ ர் வி ட் டு க தறியு ள்ளனர், வி சாரித்ததில், ஹேமஸ்ரீயை அ வளது அ க்கா நிர்மலா, த ண்ணீர் தொ ட்டியில் போ ட்டது தெ ரியவ ந்தது.

ஹேமஸ்ரீ மீ து அ திக பா ச ம் கா ட்டியதால் வெ றுப்பில் இ தை செ ய்ததாக நிர்மலா கூ றியு ள்ளார். இ தனை யடுத்து வ ழக்குப திவு செ ய்த பொ லிசார் வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின் றனர்.

You might also like