மனைவியின் ர கசி யத் தை அ றி ந் து து டி த் து போன கணவன்… இரண்டு ம கள்க ளுடன் சேர்ந்து எ டுத்த வி ப ரீ த மு டிவு

மனைவியின் ரகசியத்தை

தமிழகத்தில் மனைவியால் ம ன உ ளைச் சல் அ டை ந் த கணவன் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் சி லி ண் ட ரை வெ டி க் க வைத்து த ற் கொ லை செய்து கொ ண்ட து சோ க த் தை ஏ ற்ப டு த் தியு ள்ளது.

மதுரையை சேர்ந்தவர் கருப்பையா. இவர் தேநீர் கடை நடத்தி வந்தார். இவருக்கு கீதா என்ற மனைவியும், இரு மகள்களும் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் நேற்று கடையில் இருந்த சி லி ண் டர் வெ டி த் து கருப்பையா மற்றும் அவரது ஒரு மகள் பிரதீபா ச ம் ப வ இ டத் தி லே யே ப ரி தா ப மா க உ யி ரி ழ ந் த ன ர். அவரின் மற்றொரு மகள் ஹேமலதா ப டுகா யம டைந் தார்.

பின்னர் ச ம் ப வ இடத்துக்கு சென்ற பொலிசார் ஹேமலதாவை மீ ட்டு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்த போதிலும் சி கி ச் சை ப லனி ன் றி அவர் உ யி ரி ழ ந் தா ர்.

ச ம் ப வ ம் தொடர்பாக பொலிசார் நடத்திய விசாரணையில் தி டுக் கி டு ம் த கவல் தெ ரியவந் துள்ளது.

கருப்பையாவின் மனைவி கீதாவிற்கும் அதே ஊரைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்ற இளைஞருக்கும் சி ல கா லமாக ப ழ க் கம் ஏ ற்பட் டுள்ளது.

இந்த ர கசி யத் தை கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு அறிந்த கருப்பையா து டி த் து போ ன நிலையில் மனைவியிடம் இது குறித்து கேட்ட போது த க ரா றி ல் ஈ டுபட்டு கீதா தாய் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இதனால் ம ன உ ளை ச் ச லி ல் இருந்த கருப்பையா த ற் கொ லை செ ய்து கொ ள்ள முடிவு செ ய்துள்ளார்.

மேலும் தனக்கு பின் த னது இரு கு ழந் தைகளை யும் கீதா விட்டுவிட்டு செ ன்றுவி ட்டால் அவர்களின் எ திர்கா லம் எண்ணவாகும் என ப ய ந் துள் ளார் இதையடுத்தே கடையில் இருந்த சிலிண்டர்களை தி றந்து வைத்து விட்டு தீ யை ப ற் ற வை த்து வெ டி க் க செய்துள்ளதாக வி சா ரணை யில் தெ ரியவந்து ள்ளது.

ச ம் ப வ ம் தொடர்பாக பொலிசார் மேலும் வி சாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

You might also like