ர த் த வெ ள் ள த்தில் தா ய்… தூ க் கி ல் தொ ங் கிய த ந்தை! நள்ளிரவில் நடந்த ப ய ங் க ர த்தால் க த றி து டி த் த குழந்தைகள்

தமிழகத்தில் நள்ளிரவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மனைவியின் க ழுத் தை அ று த் து கொ டூ ர மாக கொ லை செ ய்த க ண வனி ன் செயல் அ தி ர் ச்சி யை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.குமரி மாவட்டம் இரணியல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜசேகரன்(42). தேங்காய் வெ ட் டும் தொழில் செய்து வரும் இ வ ரு க்கு தங்கம்(37) என்ற ம னைவி உள்ளார்.

இந்த தம்பதிக்கு திருமணம் ஆகி 13 ஆண்டுகள் ஆகும் நிலையில், ராகுல் என்ற 11 வயது மகனும், தனுஷியா என்ற 10 வயது மகளும் உள்ளனர்.

ராஜசேகரன் கு டிப்ப ழக் க த்திற்கு அ டி மை யான தால், தினமும் ம து அ ரு ந் தி வந்து வீ ட்டில் ச ண் டை போ ட் டு வந்து ள் ளார். இது போன்ற சூழ்நிலையில், தமிழகத்தில் ஊ ரட ங் கு அ முல்படுத்தப்பட்டதால், ராஜசேகனுக்கு இருந்த வே லையும் கி டை க்கவில்லை.

அப்படி இருந்தும், சில வேலைகள் கிடைத்தால், அதன் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தால், குடித்துவிட்டு வந்து வீட்டில் பிரச்சனை செய்து வந்துள்ளார்.கண வன் இப்படி இ ருப்பதால், கு டும்பத் தில் வ றுமை வா ட் டியது. இதனால் தங்கம் வேலைக்கு செல்ல முடிவு செய்துள்ளார்.

ஆனால், ராஜசேகரன் மனைவியை வேலைக்கு செல்ல கூடாது என்று கூறிவிட்டார். இருப்பினும் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாட்டு செலவு, வீட்டுச்செலவை சமாளிக்க சில நாட்களாக அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு முந்திரி தொழிற்சாலை ஒன்றிற்கு வேலைக்கு சென்று வந்துள்ளார்.

இது வீட்டில் பெரிய பி ரச் சனை யாக வெ டித் து ள்ளது. ச ம்ப வ தி ன த்தன் று தங்க ம் வே லை க்கு செ ன் றுவி ட்டு, வீ ட் டிற்கு தி ரு ம்பிய அவர் இரவு நே ரத் தில் பி ள்ளை களு டன் பே சிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது ம து போ தை யில் வந் த ராஜசேகரன் பி ரச் ச னை செய்து விட்டு வீட்டில் தூ ங் கியுள்ளார். அதன் பின் தி டீரென் று நடு ராத் திரி யில் வி ழி த் து, மனைவி தூங்கிக் கொண்டிருந்த அறைக்கு சென்று, அவரை தேங்கா ய் வெ ட் டு வ தற் காக வை த்தி ருந்த க த் தியா ல் கு த் தி கொ லை செ ய்து ள் ளார்.

இதைக் கண்டதும் அ தி ர்ச் சி யடைந்த ரா ஜசேகரன் இ ன் னொ ரு அ றை க்குள் ஓடிப்போய் தூ க் குப் போ ட் டு த ற் கொ லை செய்து கொண்டார்.
ச த்தம் கே ட்டு வி ழி த் து வந்து பா ர் த்த குழந் தைகள் அ ல றியு ள்ள னர். அ ம் மா ர த் த வெ ள் ள த்தில், அப்பா தூ க் கி லும் தொ ங் குவ தை கண்டு க த்தி கூ ச்ச லிட்ட னர்.

அதன் பின் அக் கம் பக்கத்தில் உ ள்ள வர்கள் ஓ டி வந்து பா ர்த்து, பொ லி சாரு க்கு தக வ்ல கொ டு க்க, வி ரை ந்து வந்த பொ லி சார் 2 பேரின் ச டல ங் களை யும் மீ ட் டு ம ரு த் து வ ம னைக்கு பி ரே தப ரி சோ த னை க்கா க அனு ப்பி வை த் து வி ட் டு இ ந்த வ ழ க்கு குறித்து வி சார ணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

You might also like