தி ரும ண மான 24 நா ளில் பு துப்பெ ண் ணுக்கு நே ர் ந்த க தி! க ண வனின் ப ழைய வா ழ் க் கை கு றித்து வெ ளிவ ந்த அ தி ர் ச் சி த க வல்

இ ந்தியா வில் திரும ணமான 24 நா ளில் புதுப்பெண் ம ர் ம மா ன மு றை யில் உ யி ரி ழ ந் த நி லை யில் கண வன் தான் அ வ ரை கொ லை செ ய் துவி ட்டார் என பெ ண் ணின் கு டு ம்பத் தார் கூ றி யுள்ளனர்.

அசாமை சேர்ந்தவர் அ ஜந்தா லக்கர் (27). இ ளம்பெ ண்ணான இவரும் அபிஜித் (35) என்பவரும் கா தலித்து வந்த நிலையில் 24 நாட்களுக்கு முன்னர் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

தி ருமண த்துக்கு பின்னர் தம்பதி டெல்லிக்கு வந்தார்கள்.இந்த நிலையில் அஜந்தா தனது வீட்டில் தூ க் கி ல் ச ட ல மா க தொ ங் கி ய நி லை யில் ச ட ல மா க க ண் டெ டுக் கப்பட்டார்.

இது குறித்த த கவ லின் பே ரில் பொ லி சார் ச ட ல த் தை கை ப் ப ற் றி னார் கள். இது தொ ட ர்பாக அ ஜந் தா வின் குடு ம்பத்தா ர் கூறு கை யில், அபி ஜித்துக் கு ஏ ற்க னவே தி ரும ணமாகிவிட்டது.

தனது முதல் ம னைவி யை உடல் ரீ தியாகவும் ம ன ரீ தி யாகவும் அவ ர் து ன் பு று த் தி ய தா ல் கடந்த 2004ல் அபி ஜித்திட ம் இருந்து அவர் வி வாகரத் து பெற்று பி ரிந் துள் ளார்.

இந்த வி டயத் தை ம றை த்து தா ன் அஜ ந் தாவை அ பிஜித் மண ந் துள் ளார்.வ ர தட்ச ணை கேட்டு கொ டு மை ப் படு த் தி அ ஜந் தா வை அவர் க ண வ ர் மற்றும் குடும்பத்தார் கொ ன் று விட் ட னர், அ ஜந் தாவின் உ ட லி ல் கா ய ங்க ள் உ ள் ளது எ ன கூ றியுள்ளனர்.

இதை தொடர்ந்து அ பிஜித்தை பொ லி சார் கை து செ ய்து வி சா ர ணை ந ட த் தி வரு கின்ற னர்

You might also like