கு டு ம்பத் தை யே கொ ன் ற 24 வ யது டைய இ ளை ஞர் : பி ன்னர் க த றி அ ழு து ம ன் னி ப்பு கே ட்ட இ ளைஞர்

கனடாவின்..

கனடாவின் மார்க்கம் ப குதியில் பெ ற்றோர் ம ற்றும் ச கோதரி உ ள்ளிட்ட மொ த்த கு டும்பத் தையும் கொ லை செ ய் த இ ளைஞர் நீ திமன் றத்தில் ம ன்னிப்புக் கோ ரி க த றி யு ள் ளா ர்.

கு றி த் த கொ லை வ ழக்கில் இ றுதி தீ ர்ப்புக்கான வி சாரணை தி ங்களன்று ப கல் கா ணொளி மூ லம் ந டத்தப்ப ட்டது. அ ப்போது பே சிய அ ந்த 24 வ யது இ ளைஞர், எ ன து செ யல்களால் தா க் க த் தை ஏ ற்படு த்திய அ னைவரி டமும் ம ன்னிப்பு கே ட்க வி ரும்புகிறேன்.

கு றிப்பாக எ னது கு டும்பத்தை அ றிந்தவர்க ளுக்கு – எ னக்குத் தெ ரிந்த ந ண்பர்களும் அ ன்பானவ ர்களும் இ துபோ ன்ற ஒ ரு வி டயத்தை எ ன்னிடமி ருந்து ஒ ருபோ தும் அ வர்கள் எ திர்பா ர்த்தி ருக்க மு டியாது. எ ன்னை ம ன்னித்துவி டுங்கள் எ ன ப கிரங்கமாக தெ ரிவித்து ள்ளார்.

க டந்த ஆ ண்டு ஜூ லை மா த ம், காஸில்மோர் அவெ ன்யூ ப குதியில் இ ருந்து அ வ ச ர உ தவிக் கு ழுவின ருக்கு தொ லைபேசி அ ழைப்பு செ ன்றுள்ளது. ஆ னால் கு டியிருப்புக்கு உ ள்ளே செ ன்று பா ர்த்த பொ லிசார், உ டனடியாக Menhaz Zaman-ஐ கை து செ ய்துள் ளனர்.

அ ந்த கு டியிரு ப்பில், மானின் 50 வ யதான தா ய் மும்தாஸ் பேகம், 59 வ யதான த ந்தை மோனிருஸ் ஜமான், 70 வ யதான பா ட்டி ஃபிரோசா பேகம் ம ற்றும் அ வரது 21 வ ய து ச கோதரி மலேசா ஜமான் ஆ கியோர் ர த் த வெ ள் ள த் தி ல் ச ட ல மா க கா ணப்ப ட்டனர்.

இ ணையம் வ ழியான வி ளையாட்டில் அ தி க நா ட்டம் கொ ண்ட ஜமான், கொ லை தொ டர்பில் த ன து ச க தோழர்களுக்கு தெ ரியப்படுத்தி யுள்ளது வி சாரணையில் தெ ரிய வ ந்தது.

இ ந்த கொ லை வ ழக்கில் ஜமான் மீ தான கு ற் ற ம் நி ரூபணமான நி லையில், அ டுத்த 25 ஆ ண்டுகளு க்கு அ வரால் பி ணையில் வெ ளிவர மு டியாது எ ன கூ றப்படுகி றது.

ம ட்டுமி ன்றி, அ டுத்த 40 ஆ ண்டுகளுக்கு அ வ ர் பி ணை கே ட்டு வி ண்ணப்பிக்க மு டியாது எ னவும் கூ றப்படுகி றது. இ தனையடுத்து ச ம்பவப் ப குதிக்கு வி ரைந்த பொ லிசாரை Menhaz Zaman எ ன்ற இ ளைஞரே வ ரவேற்று ள்ளார்.

You might also like