குளி_யலறையில் இ_றந்_து கிடந்த இ_ளம் பெ_ண் : வெ_ளியான ம_ரண_த்தில் பி_ன்புலம்

பிரித்தானிய இளம்பெண் ஒருவர் சுவிட்சர்லாந்திலுள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் கு ளி யல றையில் இ_ற ந்து கி டந்த வ ழக்கு உலகின் க வனம் ஈர்த்தது.

Anna Florence Reed (22) என்ற அந்த பெ ண் ணின் ம ர ணம் த லைப்புச் செ ய்தியாவதற்கு காரணம், அவர், தன் காதலரான Marc Schatzle (29) என்ற ஜேர்மன் நாட் டவ ரு டன் பா லி யல் வி ளையாட்டு ஒன்றில் ஈடுப ட்டுக்கொ ண்டி ருந்தபோது மூ ச் சுத் தி ணறி இ ற ந் துபோனார் என்று வெளியான தகவல்தான்.

Annaவின் ம_ர_ணத்தைத் தொடர்ந்து, சட்டத்துறை நிபுணரான அமெரிக்க நீதிபதி Eugene Hyman, க_ழுத்_தை நெ_றி_ப்பது போன்ற செயல்பாடுகள் கொண்ட இந்த வகை விளை யாட் டுகளுக்கு தடை வி திக் கவேண்டும் என்று கோ ரியிருந்தார்.

இப்படி உலகம் மு ழு வ தையும் தன் பக் கம் இ ழுத்த Annaவின் வ ழக் கில் தற் போ து அ தி_ரடி தி ரு ப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Anna உ_யிரி_ழந்_த Ticinoவிலுள்ள La Palma au Lac என்ற ஹொட்டலின் லிப்ட் ஒன்றில், Annaவின் கிரெடிட் கார்டு ம றை த்து வை க்கப்பட் டிருந்ததை பொலிஸ் அதிகாரிகள் க ண் டுபி டித்துள்ளார்கள்.

Anna மிகப்பெரிய செல்வந்தக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராவார். அதனால், இதுவரை பா_லிய_ல் விளையாட்டில் இ_றந்த_தா_க கருதப்படும் Anna, பணத்துக்காக கொ_லை செ ய்யப்ப_ட்டிருக்க_லாம் என இ ப்போது சந் தேக ம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே, Anna இ_றப்_ப_தற்கு முந் தைய தினம், அவரது அ றை யி லிரு ந்து வா க் குவா தம் செய்யும் ச த் தம் ப ய ங் கர மாக கேட்டதாகவும், பக்கத்து அறையிலுள்ளவர்கள், போர்ட்டர் ஒருவரை அனுப்பி Annaவையும் Marcஐயும் அ மைதியாக இ ருக்கும்படி கூறச் சொன்னதாகவும் அந்த ஹொட்டலில் பணிபுரியும் ஊ ழிய ர்களும் தெ ரி வித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Marc சூரிச்சில் சி றை யில டை க்கப் பட்டுள்ள நிலையில், அவரது சட் டத் தரணி கள் க வன க் கு றை வால் ம_ர_ணம் நி கழ் ந் ததாக வா த த் தை முன்வைத் துள்ள நி லை யில், இப் போ து வ ழக்கே த லை கீ ழாக மா றி விட் டதா ல், இனி Marc நிலைமை சி க் க ல் தான் என எ திர் பா ர்க்கப்படுகிறது.

You might also like