வைத்தியசாலையில் நி_ர்வா_ண கோ_லத்தில் ச_டல_மாக கி_டந்த பெ_ண் : பெ_ண்_ணிற்_கு ந_டந்_தது என்ன?

தமிழகத்தில் 45 வயதான பெ_ண் வீட்டில் அரை நி_ர்_வா_ண கோ ல த்தில் கொ_லை செய்யப்பட்டு கி_ட_ந்த ச_ம்_ப_வம் ப ர பர ப் பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலூரில் உள்ள குருக்கத்தான் சேரி பகுதியை சேர்ந்தவர் சாந்தி (45).

இவர் ஒரு வாடகை வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தார். இவரது ஒரே மகள் திரு_மணமாகி வெளியூரில் வசிக்கிறார். சாந்தி அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் து ப்பு_ரவு ப ணி யாள ராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கோலம் போடு_வதற்காக காலையில் தினமும் வீட்டில் வெளியே வரும் அவர் நேற்று நீண்ட நேரம் வெ_ளியே வரவில்லை. ஒரு க தவும் லே_சாக தி_ற ந்து கி டந்தது.

ச ந் தே கம டைந்த எதிர்வீட்டில் வசிக்கும் பெண் மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினர் வீட்டில் வந்து பா ர் த் தனர். அ ப் போது சா ந்தி க_ழு_த்_த று க்க ப்பட்டு, வ யிற்_றி_ல் க_த்தி க் கு_த்_து கா ய த் து ட ன், அரை நி ர் வா ண கோ ல த் தில் ர_த்_த வெ_ள்_ளத்தி ல் பி_ண_மாக கி_ட ந்_து ள்ளார்

சம்_ப_வம் குறி_த்து தக_வ லறிந்த பொலிசார் அங்கு வந்து உ_ட லை கை_ப் பற் றி பி ரே த ப _ரி_சோ_த னைக் காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சா ந்தி யி ன் சே லை, ஜா க் கெ ட் கி ழி க் கப்ப ட்டு அரை நிர்வாண கோலத்தில் கி_ட ந்த தா ல் ப _லா_த்_கா_ரம் செ ய்து கொ_லை செ _ய்ய_ப்பட்டாரா என வும் மற்றும் கொ_லை யா ளி_கள் குறி த் து ம் வி சார_ணை ந டை பெற்று_வரு கி_றது.

You might also like