அ டிக்க டி தொலைபேசியில் பே சிய த ங்கைக் கு அ ண்ண னால் ந டந்த வி ப ரீ தம்!!

தமிழகத்தில் சொ ந் த த ங்கை யை வெ ட் டி கொ.லை செ ய் த அ ண்ணன் பொ லிசில் ப ர ப ர ப் பு வா க் கு மூ ல ம் கொ டுத்து ள்ளார்.நெ ல்லையை சே ர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணன்.

இ வருக்கு நல்லையா எ ன்கிற குட்டி (30) எ ன்ற ம க னு ம், சரஸ்வதி (25) எ ன்ற ம க ளு ம் உ ள்ளனர். இ வ ர் அ டி க் க டி செ ல்போனில் பே சி க் கொ ண்டு இ ருந்ததாக கூ றப்படுகி றது.

இ தனால் அ ண்ணன்-த ங்கைக்கு இ டையே அ டி க் க டி த க ரா று ஏ ற்பட்டு வ ந்தது. இ ந்த நி லையில் நே ற்று மு ன் தி ன ம் இ ர வி ல் சரஸ்வதி அ ங்குள்ள ஒ ரு ந ல்லியில் த ண்ணீர் பி டித்துக் கொ ண்டிரு ந்தார்.

அ ப் போ து அ ங்கு வ ந்த குட்டி, சரஸ்வதியை அ ழைத்து பே சி க் கொ ண்டிரு ந்தார். இ தி ல் இ ருவரு க்கும் இ டையே மீ ண்டும் த க ரா று ஏ ற்ப ட்டது.

அ ப் போ து, ஆ த் தி ர ம் அ டைந்த குட்டி, தா ன் ம றை த் து வை த் தி ரு ந் த க த் தி யா ல் சரஸ்வதியை ச ர மா ரி யா க வெ ட் டி ய தா க கூ ற ப் ப டு கி ற து.

இ தி ல் இ ர த் த வெ ள் ள த் தி ல் சரஸ்வதி ச ம்பவ இ டத்தி லேயே து டி து டி த் து ப ரி தா ப மா க இ ற ந் தா ர். பி ன்னர் நல்லையா பொ லிசில் செ ன் று ச ர ண டை ந் தா ர்.

பொ லிசில் அ வ ர் அ ளித்த வா க்குமூ லத்தில், எ ன து த ங் கை சரஸ்வதி ந ர்சிங் ப டித்து வி ட் டு வே லைக்கு செ ல்கிறேன் எ ன கூ றி கொ ண்டு க வரிங் ந கை வி ற்பனையில் ஈ டுபட்டார்.

மே லும், டெ ய்லரிங் எ ம்பிராய்டரி பொ ருட்களை ப ல இ டங்க ளுக்கு செ ன்று வி ற்பனை செ ய்து வ ந்தார். எ ன து பே ச்சை கே ட்காமல் அ டி க் க டி வி ற்பனை எ ன கூ றிகொ ண்டு ப லரிடம் போ னில் பே சி கொ ண்டிரு ந்தார்.

இ தை நா ன் க ண் டி த் த தோ டு, வி ற்பனை வே ண்டாம் எ ன்றேன். ஆ னா ல் அ வ ள் கே ட்கவி ல்லை, இ த னா ல் தா ன் வெ ட் டி க் கொ ன் றே ன் எ ன கூ றியு ள்ளார்.

You might also like