வீட்டில் த னிமையி ல் இருந்த ஆசி ரியரின் ம.னை.வி எ டுத்த வி ப ரீ த முடிவு : ஆ சிரி யருக்கு கா த்தி ருந்த அ தி ர் ச் சி

இந்தியாவில்……….

இந்தியாவில் பள்ளி ஆசிரியரின் ம.னை.வி வீட்டில் யாரும் இ.ல்லாத போது த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டுள்ளார். ஜார்கண்ட் மாநிலத்தின் ராஜ்பள்ளியை சேர்ந்தவர் நீபல் தத்தா. ப.ள்.ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவர் ம.னை.வி ரீட்டா தம்பதிக்கு தேவ்ரஞ்சன் (10) மற்றும் சுபோஜித் (8) என்ற இரண்டு ம.க.ன்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில் நேற்று மாலை பு.தி.தாக க.ட்.டும் வீட்டை பா.ர்.வையிட நீபல் தனது 2 பி.ள்.ளைகளுடன் சென்றார்.

அப்போது வீட்டில் ரீட்டா தனியாக இருந்தார். பின்னர் மூ.வ.ரும் வீடு திரும்பிய போது ரீட்டா மி.ன்.வி.சிறியில் ச.ட.லமாக தூ.க்.கிட்டு தொ.ங்.கிய நி.லை.யில் இருந்தார். இந்த காட்சியை பார்த்த அவரின் க.ண.வ.ர் மற்றும் கு.ழ.ந்.தை.கள் அ.தி.ர்ச்.சியடைந்தனர். ச.ம்.பவ இடத்துக்கு வந்த பொ.லி.சார் ரீட்டாவின் ச.ட.ல.த்தை கை.ப்.ப.ற்றினார்கள்.

வி.சா.ர.ணையில், நீபல் மற்றும் அவர் பிள்.ளை.கள் பொ.லி.சாரிடம் சில விடயங்களை கூறினார்கள். அதாவது, நா.ங்.கள் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது நீட்டா ம.கி.ழ்.ச்சியான ம.ன.நி.லையிலேயே இருந்தார் என்பதை அவர் மு.க.மே காட்டியது.

ஆனால் அவருக்கு உ.ட.ல் ரீ.தி.யான சில பி.ர.ச்.சி.னைகள் இ.ரு.ந்ததால் சில மாதங்களாக ம.ன அ.ழு.த்.தத்தில் இருந்தார் என கூறினர்.

க.ணவன் மற்றும் பிள்ளைகள் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது ம.கி.ழ்ச்சியுடன் இருந்த போதிலும், உ.ட.ல் பி.ர.ச்சினை அவருக்கு ம.ன அ.ழு.த்.தத்தை கொ.டு.த்.திருக்கிறது,

இதன் கா.ர.ணமாக தி.டீ.ரென இந்த த.ற்.கொ.லை மு.டி.வை அவர் எடுத்திருக்கலாம் என பொ.லி.சார் கூ.றி.யுள்ளனர். இந்த ச.ம்.பவம் தொ.ட.ர்பாக மே.லு.ம் வி.சா.ர.ணை ந.ட.த்.தப்பட்டு வருகிறது.

You might also like