த ண்ணீ ர் கே ட்ட க ணவ ர் எ டுத் து வர தா மதமான தினா ல் ம னை வியை அ டி த் து கொ ன் ற க ணவர்

தங்கவேல்…

மத ம் ஆனதால் ஆ த் தி ரத் தில் ம.னை வியை அ.டி த்து கொ.லை செ.ய்த முதியவர் போ.லீசாரால் கை து செ.ய் ய ப்பட்டுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தங்கவேல் (77). இவருடைய ம.னை வி காளியம்மாள் (60). வயதான தம்பதிகள் இருவரும் வி வசாயம் செ ய் து கு டும்பத்தை ந டத்தி வருகின்றனர்.

இருவருக்கும் இ டையில் அ.டிக்கடி வா.க்குவாதங்கள் நடப்பது வ ழ க்கமாக இருந்துள்ளது. இந்நிலையில், ச ம்ப வ ம் ந டந்த அன்று சா ப்பாடு ந ன்றாக இ ல்லை என த ங்கவேல் த னது ம.னை வி யிடம் வா.க் குவா த ம் செ ய் து ள்ளார்.

அதன் பின் தங்கவேல் கு டி க்கத் த ண்ணீர் கே ட் ட பொ ழு து, வ ய தான காளியம்மாள் த ண்ணீர் எ டுத்து வ.ர தா மதம் ஆ கி யுள்ளது.

இதனால் ஆ த் தி ரமடைந்த தங்கவேல் கா ளி யம் மா ளை க டு மை யாக தி ட் டியு ள் ளார். இ த னால் இ ருவருக்கும் இ டையில் வா.க் கு வாத ம் ந ட ந்து ள்ளது.

ஆ த் தி ரத் தில் த ங் கவேல், கா ளி யம்மாளை க ட் டை யால் தா க் கி யு ள் ளா ர். க ட் டை யால் தா க் கியதில் கா ளி யம்மாள் சு வ ற் றில் மோ.தி யப டி வி ழு ந்து ள் ளார்.

ர த் த வெ ள்ளத்தில் காளியம்மாள் ச ம் பவ இ ட த்திலேயே ப.ரி தா பமாக உ.யி ரி ழ ந்தார். இது கு றி த்து போ லீ சா ருக்கு த க வல் கொ டு க் க ப் பட்டது. ச ம் பவ இ ட த் திற்கு வி ரைந்து வந்த கா வ ல் துறை யி னர் த ங் கவே லை கை து செ ய்து வி சா ர ணை ந ட த் தி வ ரு கி ன்ற னர்.

You might also like