கா தலுடன் உ.ள் ளா.சம் கொ.ள் ள க.ண வ ரை கொ லை செய்த ம.னை வி : தி.க் தி.க் நி.மிடங்.கள்

இந்தியாவில்..

இந்தியாவில் காத லனுடன் மகி ழ்ச்சியாக இருப்பதற்காக க ணவரை ம.னை வி கொ.டூ.ர.மா.க கொ.லை செ ய் த ச ம் ப.வம் பெ ரும் அ தி ர்ச்.சியை ஏற்படு த்தியுள் ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் சிக்கமகளூரு மாவட்டம் கடூர் தாலுகா தொட்டஹட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரதீப். 32 வயதான இவர் கட்டிட தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகிறார்.

இவருக்கு திருமணம் ஆகி ரோகினி என்ற ம.னைவியும், ஒரு மகன் ம ற்றும் ம.கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் பிரதீப் தி டீரென்று ம ர் ம மா ன முறையில் இ .ற.ந்.து கி டந் தா.ர்.

இதனால் இது தொடர்பாக பொலிசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த பொலிசார், பிரதீப்பின் உ ட.லை மீ ட் டு பி ரே.த ப ரிசோத.னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அ த ன் பின் இ து கு றித்து வ ழக்கு ப தி வு செ ய்து பொ லிசார் வி சாரணை மே ற்கொ ண்டு வ ந்தனர். அ தி ல், அ வரின் ம னைவி மீ து பொ லிசாருக்கு ச ந்தே.கம் வ லுத்.ததால், பொ லிசார் தீ வி ர வி சாரணையை மே ற்கொண் டனர்.

அ ப் போ து அ வ ர், க ண வ னை கா த ல னு ட ன் சே ர் ந் து கொ.லை செ ய் த தை ஒ ப் பு க் கொ ண் டு ள் ளா ர். பொ லி சா ர் வி சா ர ணை யி ல், கு.டி.க்.கு அ.டி.மை.யா.ன பி ர தீ ப் அ டி க் க டி போ.தை.யி.ல் வ ந் து ரோகிணியுடன் த க ரா று செய் து அ.டி.த்.து கொ.டு.மை.ப் ப டு த் தி யு ள் ளா ர்.

You might also like