தையல் கடைக்கு வேலைக்கு சென்ற இ ளம் பெ ண்ணிற்கு நே ர்ந் த ச ம்ப வம்

சங்கீதா..

இந்தியாவில் க ணவரை பி ரிந்து வ சித்த பெ ண் தூ.க்.கி.ட்.டு உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்ட ச ம்பவம் தொ டர்பில் அ தி ர் ச் சி த் த கவல் வெ ளியாகியு ள்ளது.

பாகல்கோட்டையில் உள்ள கடனகேரி கிராமத்தில் வசித்து வருபவர் யரண்ணா. இவர் அப்பகுதியில் தையல் கடை நடத்தி வருகிறார். யரண்ணாவின் மனைவி லதா.

இந்த நிலையில் தையல் கடைக்கு வரும் பெ ண்களுடன் தொ டர்பு இ ருப்பதாக கூறி யரண்ணாவிடம், லதா அ டி க் க டி த க ரா று செ ய்து வ ந்ததாக தெ ரிகிறது.

இ தற்கிடையே கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு பீலகி தாலுகா கோவள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த சங்கீதா (23) என்பவர், யரண்ணாவின் தையல் கடையில் வேலைக்கு வந்து சேர்ந்து இருந்தார். சங்கீதா ஏற்கனவே தி ருமணம் ஆ கி க ணவரை பி ரிந்தவர் ஆவார்.

இந்த நிலையில் யரண்ணாவுக்கும், சங்கீதாவுக்கும் இ டையே தொ டர்பு இ ருப்பதாக லதா ச ந்தேகி த்தார். இ து தொ டர்பாக அ வ ர் யரண்ணாவிடம், சங்கீதாவிடமும் அ டி க் க டி த க ரா று செ ய் து வ ந்துள்ளார்.

மேலும் சங்கீதாவை, லதா அ டி த் து, உ தை த் து கொ டு மை ப் ப டு த் தி வ ந்ததா கவும் தெ ரிகிறது. இ தனால் சங்கீதா ம ன ம் உ டை ந் தா ர். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் சங்கீதா தையல் கடையில் இருந்தார்.

அப்போது அங்கு வந்த லதா, தையல் க டையை அ டைத்தார். மேலும் தையல் கடையின் அருகே வசித்து வரும் ம க்களை அழைத்து எனது கணவர் யரண்ணாவும், சங்கீதாவும் க டைக்குள் உ ல் லா ச மா க இ ருக்கிறா ர்கள். அ வர்களை கை யு ம், க ள வு மா க பி டி க் க வே ண்டும் எ ன்று கூ றினார்.

இதையடுத்து தையல் கடையை தி றந்து பா ர்த்த போ து அங்கு சங்கீதா மட்டும் இருந்தார். யரண்ணா அங்கு இல்லை. இதனால் லதாவை, அப்பகுதி மக்கள் தி ட் டி வி ட் டு அ ங்கிருந்து செ ன்று வி ட்டனர்.

இந்த நிலையில் லதா தன்னை அ வமானப்படு த்துவதை நி னைத்து ம ன ம் உ டை ந் த சங்கீதா தனது வீ ட்டில் தூ.க்.கி.ட்.டு உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண் டா ர். இதுபற்றி அறிந்த பொ லிசார் சங்கீதாவின் உ ட லை மீ ட் டு பி ரே த ப ரிசோ தனைக்காக அ னுப்பி வை த்தனர்.

இ து கு றி த் து பொ லி சா ர் ந ட த் தி ய வி சா ர ணை யி ல் க ண வ ரு ட ன் தொ ட ர் பு இ ரு ப் ப தா க கூ றி ல தா கொ டு மை ப் ப டு த் தி வ ந் த தா லு ம், அ டி க் க டி த ன் னை அ வ மா ன ப் ப டு த் தி ய தா லு ம் ம ன ம் உ டை ந் த ச ங் கீ தா உ யி ரை மா ய் த் துக் கொ ண் ட து தெ ரி ய வ ந் த து.

இ தற்கி டையே சங்கீதா த.ற்.கொ.லை செ ய் ய வி ல் லை எ ன்றும், லதா தான் சங்கீதாவை கொ.லை செ ய் து உ ட லை தூ.க்.கி.ல் தொ ங் க வி ட் டு இ ருப்பதாகவும் கூ றி சங்கீதாவின் உ றவினர்கள் பொ லிசில் பு கா ர் அ ளித்தனர். அதன்பேரில் பொ லிசார் வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின்றனர்.

You might also like