நண்பனுக்கு வேறோரு பெ ண்ணு டன் திருமண ஏற்பாடு நண்பி எடுத்த வி ப ரீத முடிவு!!

இந்தியாவில்……….

இந்தியாவில் நெ ரு ங் கிய ந ண் ப ர் வீ ட்டு க் கு வ ந் த இ.ள ம் பெ ண் அங்கு தூ.க்.கி.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்து கொ ண் ட ச ம் ப வம் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப டுத் தியுள்ளது.

கேரளாவின் எர்ணாக்குளத்தை சேர்ந்தவர் சூர்யா (26). இ ள ம் பெ ண் ணான இவர் சில தினங்களுக்கு முன்னர் த னது ந ண்பர் அசோக் வீட்டுக்கு வந்தார். அங்கு அசோக்கின் அ றை யில் சிறிது நேரம் உ ட் கா ர் ந்தி ரு ந்தார். அப்போது வீட்டில் அசோக், அவரின் பெற்றோர் மற்றும் இ ன் னொ ரு பெ ண் இ ரு ந்த ன ர்.

அவர்கள் அறையில் இருந்து வெ ளி யி ல் செ ன் ற போது சூர்யா தூ.க்.கி.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ ய் து கொ ண் டு ள் ளார் .

இந்த தகவலை அசோக்கின் பெற்றோர் பொ லி சாரி டம் தெ ரி வி த் து ள்ள னர். மேலும் சூர்யா அங்கேயே இ.ற.ந்.து.வி.ட்.டதால் அவளை ம.ரு த்து வம னைக்கு தூ.க் கி செ ல்ல வி ல் லை எ ன வு ம் அ வ ர்க ள் கூ றி யுள் ளனர்.

சூர்யா இ ற ந்த த க வல் அ றி ந் ததும் அ க் க ம்பக்கத்தில் இருந்த பொதுமக்கள் அங்கு வ ந் து பா ர் த் து ள்ளனர், அ ப் போ து ப டு க் கை யி ல் சூ ர் யா ச.ட ல மாக கிட க்க மி ன் விசி றி யில் அவர் து ப் பட் டா தொ ங் கி கொ ண் டி ருந் த தை கண்டுள்ளனர்.

இது கு றி த் து அ சோக் கூறுகையில், நானும் சூர்யாவும் ஒரே நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தோம்,

ஏ ற க்குறைய 4 ஆண்டுகளாக சூர்யாவுடன் நெ ரு க் கமான ந ண் பராக இ ரு ந்தே ன் எ ன கூ றி யு ள் ளா ர். அ சோ க் குக் கும் வே று ஒரு பெ ண் ணுக் கு ம் வரும் டிசம்பர் மாதம் 15ஆம் திகதி திருமணம் ந ட த்த மு டி வு செ ய் யப் ப ட் டுள் ள து குறி ப் பி டத் த க்கது.

You might also like