ம னைவி,யை கா,லா,ல் உ,தை,த்,து கொ,லை செ,ய்,த க,ண,வன் : ஆ டு உ தை,த்,த மையி.னால் ம ர ண ம் என நாடகம்

இ ள ம்பெ ண்………

இ ள ம்பெ ண் ஒருவரின் வ யி ற்றில் க ணவ ர் எ ட்டி உ தை த்.தால் சி.கிச்.சை ப ல னி ன்றி உ யி ரி.ழந் துள்ள நிலையில் க ணவர் கை து செ ய்ய ப்ப ட்டுள்ளார்.

கேரள மாநிலம் கொ ல்லத் தில் கரிக்கோம் என்ற ஊரை சேர்ந்த ஆஷா, வ யி ற்று ப் பகுதியில் ப ல த்த கா ய ங் களு ட ன் ம ரு த் துவ ம னை யில் அ னு ம தி க் கப் ப ட் டு ள்ளார்.

ஆஷாவின் க ண வ ர் ம னை வி ஆ டு மே ய் க் க ச் செ ன் ற த ரு ணத் தி ல் , ஆ டு உ தை த் ததா ல் பா றையி லி ரு ந்து கீ ழே வி ழு ந் துவி ட்ட தா க கூ றிய நி லை யி ல் கடந்த 4ம் திகதி ப ரி தா ப மாக ஆ ஷா உ.யி ரிழ ந்து ள் ளார்.

ம க ளி ன் இ.ற ப் பி ல் ச ந்தே க ம் இ ரு ப்ப தாக கூறிய பெ ற் றோ ர் கா.வ ல் நி லை யத் தி ல் பு.கா ர் தெ ரி வி த்த தை ய டு த்து, வி சார ணை மே ற் கொண் ட தில், கீ ழே வி ழு ந்த த ற் கா ன அ.டை யா ள ம் எ து வும் இ ல் லை எ ன்றும் பி.ரே த ப ரி சோ தனை யி ல் வ யி ற் றில் ம ட் டு மே கா ய ங் கள் இ ரு ந் துள் ளது தெ ரி ய வந் து ள் ளது.

பின்பு ஆஷாவின் இரு கு.ழ ந் தை க ளிட மும், க ண வர் அ ரு ணி ன் தா யாரி ட ம் வி சா ரி த்த போது, அருண் ஆஷாவை கு.டி போ.தை யி ல் எ ட் டி உ தை த் த தும், இதனால் ம ய ங் கிவி ழு ந் த தும் தெரியவந்த நிலையில், அ ரு ணை த ற் போ து பொ லி சா ர் கை.து செ ய் து ள் ளன ர்.

You might also like