மனிசியுடன் கோ வ ம் எ ன்டால் இ ப்ப டியா..? க டைசி யில் என்ன ந டந் த து தெரியுமா…?

இத்தாலியில்…….

இத்தாலியில் ம னைவியுடன் ச ண் டை போ ட் ட 48 வயது நபர் ஒருவர் தனது கோ ப த் தை கட்டுப் படுத் துவ தற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறி நடக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

கோ ப ம் கு றை யாத தா ல் அவரது நடைபயணம் சுமார் 450 கிலோமீட்டர் வரை சென்றுள்ளது.இந்நிலையில் அவரை இ டை ம றித்த காவல்துறையினர் நடந்து செல்வதற்கான காரணத்தை வினவியுள்ளனர்.

அவர் கூறிய காரணத்தை கேட்ட காவல்துறையினர் அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த னர். இருப்பினும் ஊ ரடங் கு உ த் த ரவை மீ றி ய த ற்காக அவருக்கு 36 ஆயிரம் ரூபாய் அ ப ரா தம் வி தி க்க ப் ப ட் டுள்ளது.

ஐரோப்பிய நாடான இத்தாலியில் கொ ரோ னா ப ரவல் காரணமாக இரவு 10 மணிமுதல் அதிகாலை 5 மணிவரை ஊ ரடங் கு அமலில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like