ம.னுச.னாடா நீ வருச.த்துக்கு 10 பிள்.ளைகளா..? ஆனாலும் கா.ணாது வெளியிட்டுள்ள சுவார.ஸ்ய.மான தகவல்கள்

10 கு.ழந்தை.கள் வீதம்

ஆண்டுக்கு 10 கு.ழந்.தை.கள் வீதம் இதுவரை 150 கு.ழந்.தை.கள் என் மூலம் பி.றந்துவிட்டார்கள், என்றாலும் இன்னமும் நிறுத்தமாட்டேன் என்கிறார் பிரித்தானியாவில் வாழும் ஒருவர்.

பிரித்தானியாவின் Ilfordல் வாழும் அமெரிக்கரான Joe Donor (50), கொ.ரோனா நேரத்திலும் பிரித்தானிய பெ.ண்கள் சுமார் 15 பேருக்கு உ.யி.ர.ணு தா.னம் செய்துள்ளார்.

அவர்களில் மூன்று பேர் தா.யாக இருக்கும் செய்தி அறிந்து, அதுதான் தனக்குக் கிடைத்த கிறிஸ்துமஸ் பரிசுகளிலேயே சிறந்த பரிசு என்கிறார் Joe.

தன்னிடம் உ.யிர.ணு தா.னம் பெற்ற பல பெண்கள் தங்களுக்கு கு.ழந்.தை பிறந்ததும் தனக்கு கு.ழந்.தையின் புகைப்படத்தை அனுப்புவதுண்டு என்று கூறும், Joe சில பெ.ண்கள் இன்னமும் தன்னுடன் தொடர்பிலிருப்பதாகவும் கூறுகிறார்.

நாளைக்கு அந்த கு.ழந்.தை.கள் தங்கள் ஒன்று விட்ட சகோதர சகோதரிகளை தேடும்போது அது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்கிறார் Joe.

Joe, அமெரிக்கா, அர்ஜெண்டினா, இத்தாலி, சிங்கப்பூர், பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து உ.யிர.ணு தா.ன.ம் செய்துள்ளார்.

You might also like