வவுனியா பறண்நட்டகல் பகுதி கி.ணறு ஒன் றிலிருந்து தா யினதும் அவ ரது மூ ன்று வயது ச.ட.லங்.க ளாக மீ ட்பு!

வவுனியாவில்

வவுனியா பறண்நட்டகல் பகுதி கி.ணறு ஒன்.றிலிருந்து தா.யினதும் அவரது மூன்று வயது கு ழந்தையினதும் ச.டல.ங்.களை ஓமந்தை பொ.லி.ஸார் மீ.ட்டுள்ளனர்.

குறித்த இருவரும் நேற்று (27) அவர்களது வீட்டில் இருந்துள்ளனர். எனினும் இரவு 12 மணியவிளவில் கா.ணா.மல் போ.யிருந்த நிலையில் ஊர்மக்கள் மற்றும் உ.றவினர்கள் அ வர்களை தே.டியுள்.ளனர். இந்நிலையில் இன்று (28) காலை வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த வயல் கிணறு ஒ.ன்றிலிருந்து அவர்கள் இருவரும் ச.ட.ல.ங்க.ளாக மீட்.கப்பட்டுள்ளனர்.

ச.ம்பவ த்தில் அதே பகுதியை சேர்ந்த 42 வ யதான தாயும் அவரது மூன்று வயதான மகளுமே ச.டல.ங்களாக மீட்கப்பட்டனர்.
ச.ட.லங்கள் மீ ட்கப்பட்டு உ.ட ற்கூ.ற்று ப.ரி சோ.தனைக்காக வவுனியா வை.த்திய.சா லையில் ஒ.ப் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ச.ம் பவம் தொடர்பாக ஓமந்தை பொ.லி ஸார் வி.சார ணை களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

You might also like