தமிழக.த்தை உ.லு.க்.கி.ய கொ.டூ.ர.ம் 7 வயது சி.று.மி பா.லி.ய.ல் வ.ல்.லு.ற.வு.க்.கு உ.ட்ப.டு.த்.திய பி.ன்ன.ர் கொ.லை

தமிழகத்தை

தமிழகத்தை உ.லு.க்.கி.ய 7 வயது சி.று.மி ப.லா.த்.கா.ர.ம் செய்து கொ.லை செ.ய்ய.ப்ப.ட்ட வ.ழக்கில் கு.ற்.ற.வா.ளி.க்.கு இ.ரட்.டை ம.ர.ண த.ண்.ட.னை வி.திக்.கப்ப.ட்.டு.ள்.ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் ஏ.ம்.ப.ல் கி.ரா.மத்.தை சேர்ந்த 7 வ.யது சி.று.மி அப்பகுதியில் உள்ள ப.ள்.ளி.யி.ல் 2ம் வகுப்பு படி.த்.து வந்த நி.லை.யில் கடந்த ஜூன் மாதம் 29ம் திகதி இரவு வீ.ட்டி.ல் இ.ருந்.து வெ.ளி.யே செ.ன்ற சி.று.மி வீடு தி.ரும்ப.வில்.லை.

இதைத்தொடர்ந்து உறவினர்கள் மற்றும் அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

இதுகுறித்து சி.று.மி.யி.ன் பொ.ற்றோ.ர் பு.காரி.ன் பேரில், ஏ.ம்ப.ல் பொலிசார் வ.ழ.க்.குப்.பதி.வு செய்து வி.சார.ணை ந.டத்.தி வந்த நிலையில் மறுநாள் ஜூன் 30ம் திகதி மாலை ஏம்பல் ஏரியில் காட்டாமணக்கு செ.டிகளு.க்குள் சி.று.மி ச.ட.ல.மா.க மீ.ட்கப்.பட்.டாள். அப்போது, சி.று.மி.யி.ன் முகம், த.லை ம.ற்றும் உ.ட.லி.ல் பல்வேறு இ.டங்க.ளில் கா.ய.ங்.க.ள் இ.ருந்.தன.

இதையடுத்து பொலிசார் உ.ட.லை மீ.ட்.டு புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்.துவம.னைக்கு அனுப்பி வை.த்த.னர். இது தொ.டர்.பாக போலீசார் வி.சார.ணையில், சி.று.மி.யை அப்ப.குதி பூக்.கடைக்.கார.ர் சாமிவேல் என்ற ராஜா (25) என்பவர் க.ட.த்.தி செ.ன்.று ப.லா.த்.கா.ர.ம் செ.ய்.து ப.டு.கொ.லை செ.ய்.த.து தெ.ரியவ.ந்த.து.

இ.தைத்தொ.டர்ந்.து பொலிசார் ராஜாவை க.டந்.த ஜூலை மாதம் 1ம் திகதி கை.து செ.ய்த.னர்.இது தொ.டர்பா.க ராஜா மீது போ.க்சோ சட்.ட.ம், க.ற்.ப.ழி.ப்.பு, கொ.லை செ.ய்.த.ல், த.டய.ங்.க.ளை ம.றைத்.தல், வ.ன்.கொ.டு.மை சட்டம் உ.ள்ளி.ட்ட 10 பிரி.வுக.ளின் கீழ் வ.ழக்.குப்ப.திவு செ.ய்த.னர்.

இ.ந்த கொ.லை ச.ம்.ப.வ.ம் அப்பகுதி மக்களிடையே அ.தி.ர்.ச்.சி.யை.யு.ம், ப.ர.ப.ர.ப்.பை.யு.ம் ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த வழக்கு புதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டில் நடந்து வந்தது. அரசு தரப்பு வக்கீலாக அங்கவி ஆஜராகி வாதிட்டார். இ.ந்நி.லை.யி.ல் இந்த வ,ழ,க்,கு வி,சார,ணை நேற்று முடிந்து நீதிபதி சத்தியா இ,ரட்,டை ம,ர,ண த.ண்ட.னை வி.தித்.து ப.ரபர.ப்பு தீ.ர்ப்.பு அ.ளித்.தா.ர்.

அந்த தீ.ர்ப்.பில் கூ.றியிருப்.பதா.வது: சி.று.மி.யை கொ.லை செ.ய்.த.த.ற்.கா.க இ.ந்திய த.ண்.ட.னைச் சட்டம் பிரிவு 302 கீழ் ம.ர.ண த.ண்ட.னை.யு‌ம், போ.க்.சோ ச.ட்.ட.ம் இரண்டு பிரிவுகள், 2019ன் வ.ன்.கொ.டு.மை.யி.ல் இருந்து கு.ழந்.தை.க.ளை பா.துகா.க்கும் தி.ருத்.த சட்டம் கீழ் ம.ர.ண த.ண்.ட.னை அ.ளிக்.கப்படு.கிறது.

சி.று.மி.யை க.ட.த்.தி.ய.தற்.காக இந்திய த.ண்ட.னை ச.ட்ட.ம் க.ட.த்.த.ல் பிரிவு 363 கீழ் 7 வருடம் சி.றை த.ண்ட.னையும், 5 ஆயிரம் ரூபாய் அ.பரா.தமும், கு.ழ.ந்.தை.யை கொ.லை செ.ய்து விட்டு சா.ட்சி.யத்.தை மறைத்ததற்காக 7வ.ருடம் சி.றை த.ண்ட.னையும், 5 ஆயிரம் ரூபாய் அப.ராத.மும், தா.ழ்த்த.ப்ப.ட்ட இ.னத்.தை சேர்ந்த கு.ழ.ந்.தை.யை க.ற்.ப.ழி.த்.து கொ.லை செ.ய்த.மை.க்காக ஆ.யு.ள் வரை சிறையில் இருக்கும் த.ண்ட.னை.யும், அப.ராத தொ.கையை க.ட்ட த.வறி.னால் 4 மாதம் க.டு.ங்கா.வல் சிறை த.ண்ட.னை.யும் விதிக்.கப்படு.கிறது. மேலும் சி.று.மி.யி.ன் தா.யாரு.க்கு 5 லட்சம் ரூபாய் இ.ழப்.பீடா.க அரசு வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

You might also like