புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் தடுக்கப்படும் : இரவு 8 மணி முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு

நாட்டில் பெ.ருந்தொ.ற்று


.
உலகிலேயே 5வது அதிக பா.தி.ப்பைக் கொண்ட நாடாக, பிரான்ஸ் இதுவரை 2.6 மில்லியன் கொ.ரோனா தொ..ற்று.களைப் பதிவு செய்துள்ளது, மேலும் 64,000க்கும் அதிகமான இ.ற.ப்புகளையும் கொண்டுள்ளது…

நாட்டில் பெருந்தொ.ற்று அ.திகமாகப் பரவிவரும் நிலையில், மற்ற ஐரோப்பிய நா.டுகளைப் போலவே இம்முறை புத்தாண்டு கொ.ண்டாட்டங்களுக்கு க.டுமை.யான க.ட்டு.ப்பாடுகளை பிரான்ஸ் வி.தித்துள்ளது..

பிரான்சில் புத்தாண்டுக்கு மு.ந்தைய நாள் இரவு 8 மணிமுதல் ஊ.ரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கடவுள்ளது. மேலும், நகரங்களின் முக்கிய மை.யப்பகுதிகள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளின் முக்கிய இடங்களில், பொது வெளியில் யாரும் .கூட்டம் கூடா.மல் தடுக்க 100,000 .பொலி.ஸ் கொ.ண்ட ப.டைகளை நி.றுத்தவுள்ளது.

அந்நாட்டு மக்கள் இம்.முறை தங்கள் வீட்டிற்கு உள்ளேயே புத்தாண்டு வரவேற்பு கொ.ண்டாட்டத்தை மு.டித்துக்கொள்.ள வேண்டியிருக்கும்
.

பாரிஸில் மாலை முதல் பா.தி மெட்ரோ ரெயில் பாதைகள் மூடப்படும், நாடு முழுவதும் பெரும்பாலான பொது போ.க்குவரத்துகள் நி.றுத்தப்படும்.

பிரான்சில் புத்.தாண்டு இரவில் பல இடங்களில் கார்களை எரிப்பது போன்ற ச.ட்டவி.ரோ.த ச.ம்பவங்கள் நடப்பது இயல்பாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மொத்தம் 1457 கார்கள் தீ வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ப.திவா.கியுள்ளது. இம்மு.றை இது போன்ற செயல்களை .தவிர்.க்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like