சி.று.மி.க்.கு கா.தல் வ.லை வீ.சி.ய வீட்டு கா.வல.ர் : தாய் எ.ன்.ன செ.ய்.தா.ர் தெ.ரி.யு.மா..?

சென்னையில்..

சென்னையில் உள்ள கீழ்ப்பாக்கம் காவலர் குடியிருப்பை சேர்ந்தவர் மணிசங்கர் (22), இவர் ஆ.யு.த.ப்.ப.டை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த 26-ம் தேதி மணிசங்கர் தனது கு.டியிரு.ப்பின் 3வது மாடியில் இ.ருந்.து கீழே கு.தி.த்.து த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்றார்.

உ.ட.னே அருகே இருந்தவர்கள் அ.வரை மீ.ட்.டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். எ லு.ம்.பு மு.றி.வு.டன் ஆ.ப.த்.தா.ன நி.லையி.ல் இருந்த மணிசங்கரை மேல் சிகிச்.சைக்.காக அவரது பெற்றோர் தனியார் மருத்துவமனையில் அ.னும.தித்து.ள்ளன.ர்.

இதுகுறித்து கீழ்ப்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து வி.சார.ணை நடத்தினர். அதில், மணிசங்கர் வசித்து வரும் குடியிருப்பில் ஆ.யு.த.ப்.ப.டை பெ.ண் கா.வல.ர் ஒருவர் வசி.த்து வருகிறார்.

அவரது 15 வயது மகள் பள்ளியில் படித்து வ.ருகி.றாள். சி.று.மி.யி.ன் அழ.கி.ல் ம.ய.ங்.கி.ய. மணிசங்கர், தினமும் பின் தொடர்ந்து கா.த.ல் வ.லை வீ.சியு.ள்.ளார்.

மேலும், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது கா.தலை சி.று.மி.யி.ட.ம் கூறியுள்ளார். அதற்கு சி.று.மி ம.று.ப்.பு தெரிவித்ததுடன், தனது தா.யிடம் இதுபற்றி கூறியுள்ளார்.

உட.னே ஆ.யு.த.ப்ப.டை பெ.ண் காவலர் மணிசங்கரை அழை.த்து க.ண்.டி.த்த.தாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ம.ன.மு.டை.ந்த மணிசங்கர் அப்போது ர.சாய.னத்.தை கு.டி.த்.து த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்.றுள்.ளார். அவரை மருத்துவமனையில் அனு.மதி.த்து காப்.பாற்றி.னர்.

அதன் பிறகும், சி.று.மி வீட்டில் இருந்து எப்போது வெளியே வந்தாலும், மணிசங்கர் பின் தொடர்ந்து கா.த.ல் தொ.ல்.லை செ.ய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஆனாலும் சி.று.மி, மணிசங்கர் கா.த.லை ஏற்.று கொ.ள்ளவி.ல்லை. வ.ழக்.கம்.போல் கடந்த 26ம் தேதி தனது கா.தலை சி.று.மி மற்.றும் அவரது தாயி.டம் கூறியுள்ளார்.

அதற்கு பெண் காவலர், எனது மக.ளுக்கு தற்போது 15 வயது தான் ஆகிறது. அவள் பள்ளி ப.டிப்பே இன்னும் முடிக்கவில்லை. அவ.ளை நி.ம்மதி.யாக படிக்.க விடு.

அப்படியே இரு.ந்தா.லும் உனக்கு எனது மகளை நான் திருமணம் செய்து கொடு.க்க மாட்டேன். ஏன் தே.வையில்லா.மல் எனது ம.களை பின் தொடர்ந்து தொ.ல்.லை கொ.டுத்.து வரு.கி.றாய் என்று தி.ட்.டி.ய.தா.க கூறப்படுகிறது.

இதனால், ம.ன.மு.டை.ந்.த மணிசங்கர் த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்.றது தெ.ரியவந்.தது. இது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து வி.சாரித்து வருகின்றனர்.

You might also like