இலங்கையில் கொ.ரோ.னா தொ.ற்.றா.ள.ர்.க.ள் தொடர்பில் ம றைக்கப்படும் உ.ண்.மை.க.ள்…

கோ.வி.ட் நோ.யா.ளி.க.ள் தொடர்பில் ம.றை.க்.க.ப்.ப.டு.ம் உ.ண்.மை.க.ள்…

இலங்கையில் அடையாளம் காணப்படும் கோ.வி.ட் தொ.ற்.றா.ள.ர்.க.ளி.ன் உ.ண்.மை.யா.ன எ.ண்.ணி.க்.கை ம.றை.க்க.ப்.ப.டு.வ.தா.க வை த்திய அ திகாரிகள் ச ங்கத்தின் பிரதான செயலாளர் வைத்தியர் ஜயந்த பண்டார தெரிவித்துள்ளார்.

நாளாந்தம் 700 – 800 கோ.வி.ட் தொ.ற்.றா.ள.ர்.க.ள் அ.டை.யா.ள.ம் காணப்படுவதென்பது உத்தியோகபூர்வமற்ற தகவலாகும். எனினும் அடையாளம் காணப்படும் நோ.யா.ளி.க.ளி.ன் எண்ணிக்கை அதனை விடவும் அதிகமாகும்.

தற்போது மக்கள் வழமையான வாழ்க்கை முறைக்கு திரும்பியுள்ளனர். இந்நிலையில் நாளாந்தம் மேற்கொள்ளப்படும் PCR பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கை முன்னரை விடவும் குறைவான மட்டத்தில் இடம்பெறுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோ.வி.ட் தொ.ற்.றா.ள.ர்.க.ளா.க அ.டை.யா.ள.ம் காணப்படும் நபர்களை நிலையங்களில் த.னி.மை.ப்.ப.டு.வ.த.ற்.கு போதுமான இ ட வ சதிகள் இ ல்லாமையினால் தொ.ற்.றா.ள.ர்.க.ளை வீடுகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் தொ.ற்.று ப.ர.வ.லி.ன் நிலையை புரிந்துக்கொள்ள முடிகின்றது.

இவ்வாறு வை.ர.ஸ் ப.ர.வ.லை உரிய முறையில் க ட்டுப்படுத்தாமல் கை விட்டால் அது நாட்டினால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாத அ ழி வா கி விடும் என வைத்தியர் ஜயந்த பண்டார தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like