சொந்த கா.த.லி.யை பின் தொடர்ந்த கா.தலன் : இறுதியில் அ.ல.றி.ய.டித்.து ஓடிய பெண் : நடந்தது என்ன தெரியுமா..?

மகாராஷ்டிரா..

மகாராஷ்டிரா மா.நி.ல.த்தில் உள்ள மு ம் பை அந்தேரி லோக்கன்ட்வாலா பகுதியை சேர்ந்தவர் சாகிர்கான்.

இவர், இரண்டு வருடமாக, அங்குள்ள வணிக வளாகத்தில் பணியாற்றி வரும் இளம்பெண்ணை கா த லித்து வந்துள்ளார்.

இருவரும் தி.ரு.ம.ணம் செ.ய்.து.கொ.ள்.ளா.மலேயே ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், கா.த.ல.னுக்கு காதலி மற்றொரு நபருடன் தொடர்பில் இ ரு ப்பதாக ச.ந்.தே.கம் ஏ.ற்.ப.ட்.டுள்ளது.

இதனிடையே ச.ம்.ப.வ.த்.தன்று, கா.த.லி.யை நோ ட் டமி ட்ட கா.த.லன் ப.ணி.க்.கு கி ள ம்பி செல்கையில் பின்னாலேயே பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளான்.

அப்போது, அந்த பெ ண வா.லி.பர் ஒ ரு வருடன் நின்று பேசவே, ஆ.த்.தி.ர.ம.டை.ந்த கொ.டூ.ர கா.த.ல.ன், கா.த.லியின் கைகளை பி.டி.த்து இ.ழு.த்.து பி.ளே.டால் அ.று.த்.து.ள்ளான்.

அதன் பி ன் னர், அ ங்கி ருந்து தப்பி செ ல் லவே, இ.ர.த்.தம் பீ.றி.ட்டு வெ ளி யேறி அ.ல.றி.த்து.டி.த்த பெ.ண்.ம.ணியை மீ.ட்.ட அ.க்.க.ம் பக்கத்தினர், அங்குள்ள ம.ரு.த்.து.வ.ம..னையில் சி.கி.ச்சை.க்.காக அ.னு.மதி செ.ய்.தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து, கா.வ.ல் து.றை.யி.ன.ருக்கு த க வல் தெரிவிக்க, வ.ழ..க்.குப்.பதி.வு செ.ய்.து வி.சா.ர.ணை செ.ய்.கை.யில் உ.ண்.மை தெரிய வ ந் துள்ளது.

இதனையடுத்து கா வ ல் துறையினர் சாகிர்கானை கை து செ.ய்.து சி றை யில் அ டை த்தனர்.

You might also like