க.ள்.ள.க்.கா.த.ல.னை வரவழைத்து க.ண.வனு.க்கு அ.ரங்.கே.றிய ச.ம்.பவ.ம் : நடந்.தது என்ன..? வெ.ளி.யாகிய தி.டு.க்.கி.டும் தகவல்

தமிழகத்தில்…………

தமிழகத்தில், பஸ் கண்டக்டர் ப.டு.கொ.லை செ.ய்.ய.ப்ப.ட்டு கி ட ந்த ச.ம்.ப.வ.த்.தில், அவரது ம.னை.வி ம ற் றும் கா.த.லன் கை.து செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்.டுள்ளனர்.

தேனி மா வ ட்டம் வீரபாண்டி அருகே உள்ள கோட்டூர் அ.ர.ச.மர.த்.தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் கண்ணன் (44). இவருக்கு மணிமேகலை(40) என்ற ம.னை.வி.யும், விஜய்மூர்த்தி(14) மற்றும் கா மே ஷ்வரன்(9) என 2 ம க ன்களும் உள்ளனர்.

ராஜேஷ்கண்ணன் உசிலம்பட்டி அ.ர.சு போ.க்.கு.வ.ர.த்து.க்கழக ப.ணி.மனையி.ல் க ண் டக்டராக ப.ணி.யா.ற்.றி வ ந் தார்.

இந்நிலையில், மணிமேகலைக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மலைச்சாமி(43) என்பவருக்கும் இடையே ப.ழ.க்.கம் ஏ ற் பட்டுள்ளது. இவர்களின் பழக்கம் நா ளை டை வில் நெ.ரு.ங்கி ப.ழ.கும் அள.வி.ற்.கு மா றி ய தால், இ .ரு.வரும் அ.டி.க்.க.டி த.னி.மை.யில் இருந்து வந்துள்ளனர்.

ம..னைவி.யி.ன் இ ந் த கா.த.ல் வி.வ.கார.ம் க ண வனு க்கு தெ ரி ய வர, அவர் இவர்களை க ண்டி த் து ள் ளார். ஆனால் இருவரும் ராஜேஷ் க ண் ணனி ன் பே ச் சை கே ட் கா மல் , தொடர்ந்து அ டி க் க டி சந்தித்து வந்துள்ளனர்.

இதனால் ம ணி மேக லை மற்றும் ராஜேஷ் க ண் ணன் இ டையே அ.டி.க்கடி பி.ர.ச்ச.னை ஏ.ற்.ப.ட்டுள்ளது. இதனால் மணிமேகலை, கா.த.லன் ம.லை.ச்சாமியுடன் சேர்ந்து க.ண.வ.னை கொ.லை செ.ய்.ய தி.ட்.டம் தீ.ட்.டி.னார்.

அதன் ப டி ச.ம்.ப.வ தி.ன.மான, நே.ற்.று மு.ன்.தி.னம் இ ர வு ராஜேஷ்கண்ணன் தனது வீட்டின் அ ரு கில் உள்ள மா ட் டு கொ.ட்.டகையில் தூ.ங்.கி.க்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது ம.ணி.மே.க.லை கொடுத்த தகவலின்பேரில் அங்கு வந்த ம லை ச்சாமி, அம்மிக்கல்லை தூ.க்.கி ராஜேஷ் கண்ணன் த.லை.யி.ல் போ.ட்.டார்.

இதில் ப.ல.த்த கா.ய.ம.டைந்.த அவர் வ.லி.யா.ல் து.டி.க்க, உடனடியாக மலைச்சாமி அங்கிருந்து த.ப்.பி.யோடி.வி.ட்டார். மணிமேகலையும் எதுவும் தெ ரி யாத து போ ன்று வீ ட்டு க்கு சென்றுவிட்டார்.

அதன் பின், ராஜேஷ்கண்ணனின் அ.ல.ற.ல் ச.த்.தம் கே.ட்.டு அ வ ரது த ம் பி க தி ரவன் மற்றும் உறவினர்கள் ச.ம்.பவ இடத்திற்கு வந்தனர். அப்போது இ.ர.த்.த வெ.ள்.ள.த்.தில் ராஜேஷ்கண்ணன் கி ட ப்ப தை பார்த்து அ.தி.ர்.ச்சி.யடை.ந்.த அவர்கள், உடனடியாக அவரை மீ ட் டு சி.கி.ச்.சைக்.காக ம.ரு.த்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

ஆனால், அங்கு அவர் சி.கி.ச்.சை ப.ல.னி.ன்.றி ப.ரி.தா.ப.மாக உ.யி.ரிழந்..தார். இதையடுத்து, கதிரவன் கொடுத்த பு.கா.ரி.ன் பே ரி ல் பொ.லி.சா.ர் வி.சா.ர.ணை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது மலைச்சாமி தான் இந்த கொ.லை.யை செ.ய்.த.து உ.று.தியா.ன.தா.ல், அ.வ.ரை கை.து செ.ய்.த.துடன், இதற்கு உ.ட.ந்தை.யாக இருந்த மணிமேகலையும் பொலிசார் கை.து செ.ய்.து வி.சா.ரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

You might also like