ஏன் ம.னைவி இ.ற.ந்.தி.ட்.டா என்று 2 கு.ழந்.தை.க.ளோ.டு க.ணவ.ன் எடுத்த த.வ.றா.ன முடிவு

சென்னையில்..

செ.ன்னையில் ம.னை வி இ.ற.ந்.த சோ.கத்தை தா.ங்க மு.டியாத க.ண வன், த.ன.து இ.ரண்டு கு.ழ ந் தைகளையும் கொ.லை செ.ய்.து.வி.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்ட ச.ம்பவம் சோ.கத்தை ஏ.ற் படுத்தியுள்ளது.

ஏசி மெக்கானிக் வினோத் (32), தனது ம னைவி கவிதா மற்றும் இரண்டு கு.ழ ந் தைகளான நவின் (3) மற்றும் பிரவீன் (1) ஆகியோருடன் சென்னை கொருக்குப்பேட்டை, ஜீவா நகரில் உள்ள தனது சொந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார்.

ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, வினோத்துடன் ச.ண்.டை போ ட் டுக்கொண்டு கவிதா பொன்னேரியில் உள்ள தனது பெற்றோரின் வீட்டிற்கு சென்று, அ.ங்கேயே த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்டார் என்று கூறப்படுகிறது.

ம னை வி இ.ற ந் ததால் ம.ன ச் சோர் வ டைந்த வினோத், அதன் பின்னர் சரியாக வே லை க்கு செல் லவி ல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அவர் கடந்த வாரம் பொன்னேரியிலிருந்து கோருக்குப்பேட்டைக்கு தனது கு.ழ ந் தைகளை அ ழை த்து வந்துள்ளார்.

சனிக்கிழமை காலை, வினோத் நீண்ட நேரம் ஆகியும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராததால், அ க் க ம்பக்கத்தினர் அவரது தா ய் க்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

வினீத்தின் தாயும் சகோதரரும் விரைந்து சென்று க த வை உ.டை த் துள் ளனர். அப்போது, உள்ளே இ ர ண் டு கு.ழ ந் தைகளும் த.ரையில் ம.யக்கத்தில் கி.டந்ததையும், வினோத் தூ.க்.கி.ல் தொ.ங்.கி.ய.தை.யு.ம் க.ண்டு அ.தி ர் ச் சியடை ந்தனர்.

கு ழ ந்தைகள் ஸ்டான்லி ம ரு த்து வமனைக்கு கொண்டு செ ல் ல ப் பட்டனர், அங்கு அவர்கள் இ.ற ந் துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. வி.ஷ.ம் அல்லது க.ழு.த்.தை நெ.ரித்ததற்கான அ றி குறி கள் எதுவும் இ ல் லை, எனவே அவர்கள் த.லை யணை களா ல் மு.கத் தில் அ.ழு.த்.தி கொ.ல்.ல.ப்.ப.ட்.டி.ரு.க்.க.லா.ம் என்று போ லீ சா ர் ச ந் தேகி க்கின்றனர்.

ம.ர ண த்தி ற்கான காரணத்தை அறிய ச.ட ல ங்க ள் பி.ரே.த ப.ரி சோ தனை க்கு அ னு ப்பப்பட்டன. ஆர்.கே.நகர் போ லீ சார் வ ழ க்கு ப் ப திவு செ ய்து மே லும் வி.சா ர ணை ந ட ந்து வ ரு கிறது.

இந்தக் கு டு ம்பம் அ ப் பகு தியில் ந ன் றாக வா ழ்ந் து வந்த நி லை யில், கவிதாவின் த.ற்.கொ.லை மற்றும் வி னோ த் தங்கள் கு.ழ ந் தைக ளை கொ.ல்.ல மு டி வு செ.ய் ததும் த.ற்.கொ.லை செ.ய்து கொ ண் டது ம் ம.ர்.ம.மா.க.வே உள்ளது.

You might also like