இலங்கையில் கொ.ரோ.னா த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்திய பெ ண்ணுக்கு நே ர்ந்த க.தி…

த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்திய பெண்ணுக்கு நேர்ந்த க.தி…

இலங்கையில் கோ.வி.ட் த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்திய பெண் ஒருவர் கொவிட் 19 தொ.ற்.று.க்.கு.ள்.ளா.ன நிலையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

சுகாதார சேவை ஊழியர் ஒருவரே இவ்வாறு கொ.வி.ட் தொ.ற்.று.க்.கு.ள்.ளா.கி.யு.ள்.ளா.ர் என தெரியவந்துள்ளது.

கனேமுல்ல பிரதேசத்தை சேர்ந்த சுகாதார சேவை ஊழியர் ஒருவரே இவ்வாறு கோ.வி.ட் தொ.ற்.று.க்.கு.ள்.ளா.கி.யு.ள்.ள.தா.க சுகாதார ப.ரி.சோதகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொ.வி.ட் த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்திய இரண்டு வாரங்களுக்குள் அவருக்கு கொ.வி.ட் வை.ர.ஸ் தொ.ற்.று உறுதியாகியுள்ளது.

தற்போது அவர் கொ.வி.ட் சி கிச்சை நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக சு காதார ப ரிசோதகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

You might also like