குழந்தை பிறந்து எட்டு நாள் தான் : இறுதியில் நடந்த சோ.க.ம்

இந்தியாவில்…

இந்தியாவில், பிறந்து எட்டு நாட்களேயான இரட்டைக் கு ழ ந்தைகளை குரங்குகள் தூ.க்.கி.ச் செ ன்ற ச ம் பவம் மனதை ப.தை.ப.தை.க்கச் செ.ய்.து.ள்ளது. தஞ்சாவூர் என்னும் இடத்தில், புவனேஸ்வரி (26) என்ற பெ.ண்ணுக்கு இரட்டைக் கு ழ ந்தைகள் பிறந்துள்ளன.

தனது வீட்டுக்குள் தி.டீ.ரெ.ன கூட்டமாக நுழைந்த குரங்குகள், தன் இரண்டு பெ ண் பிள்ளைகளையும் தூ.க்.கிச் சென்றுவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் புவனேஸ்வரி.

அவற்றில் ஒரு குழந்தை ஒரு வீட்டின் கூரையில் உ.யி.ரு.ட.ன் க.ண்.டுபி.டி.க்கப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ள நிலையில், பொ.லி.சா.ருக்கு தகவலளிக்கப்பட,

அவர்கள் அருகிலுள்ள அகழி ஒன்றில் ச.ட.ல.மா.க.க் கிடந்த மற்றொரு கு ழ ந்தையைக் கண்டெடுத்துள்ளனர். ஆனால், வன இலாகா அதிகாரிகள் புவனேஸ்வரியின் கு.ற்.ற.ச்.சா.ட்.டை ச.ந்.தே.கி.க்.கிறார்கள்.

காரணம், பொதுவாக கு.ழ.ந்தைகளை குரங்குகள் பி.டு.ங்.கிச் செ ன்றால், கு ழ ந்தைகளின் உ.ட.லி.ல் கீ.ற.ல்.கள் காணப்படும், கை கால்கள், மூட்டுக்களிலிருந்து வி.ல.கியிருக்கும்.

ஆனால், இந்த கு ழ ந்தைகள் உடலில் அப்படி எந்த கா.ய.ங்.களும் இல்லை. ஆகவே, நடந்தது என்ன என்பதை அறிவதற்காக பொ.லி.சா.ர் வி.சா.ர.ணை ஒன்றை ஆ ர ம்பித்துள்ளனர்.

You might also like