கல்யாணம் பண்ணிய மனைவியை கள்ளக்காதலியுடன் சேர்ந்து கணவன் போட்ட திட்டம் : இறுதியில் சிக்கிய ஆதாரம்

கனடாவில்…

கனடாவில் இந்திய வம்சாவளியினர் ஒருவர் வேறொரு பெ.ண்.ணுடன் தொ.டர்பில் இருந்த நிலையில், அந்த பெ.ண்ணுடன் சே.ர்ந்து ம.னைவியை கொ..லை செ.ய்.த வ.ழ.க்கில் மு.க்கிய ஆ.தாரம் சி.க்.கி.யு.ள்ளது.

Jagtar Gill (43) என்னும் அந்த பெ.ண்.ணை கொ.லை செ.ய்.த கு.ற்.ற.த்.தி.ற்.கா.க Bhupinderpal Gill (40) மற்றும் அவருடன் திருமணத்துக்கு வெளியே உ.ற.வு வை.த்.தி.ருந்த Gurpreet Ronald (37) ஆகிய இருவருக்கும் ஆ.யு.ள் த.ண்.ட.னை வி.தி.க்.கப்.ப.ட்டது.

ஆனால், அவர்கள் தங்கள் மீதா.ன தீ.ர்.ப்பை எ.தி.ர்.த்.து மேல்மு.றை.யீடு செ.ய்.தார்கள். அதை ஏ.ற்றுக்கொ.ண்.ட நீதிமன்றம், முந்தைய தீர்ப்பில் நீதிபதிகள் த.வ.று செ.ய்.தி.ருப்பதாகக் கூறி, மீண்டும் வி.சா.ர.ணை.யை து.வ.க்க வேண்டும் என மேல்மு.றை.யீட்டு நீதிமன்றம் உ.த்.த.ர.வி.ட்டது.

இதனால் தங்களுக்கு நியாயம் கிடைத்தாக நி.ம்.மதியாக இருந்த, கொ.லை செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்.ட Jagtar Gillஇன் குடும்பத்தினர் ப.த.ற்.ற.ம் அ.டை.ந்.தனர். ஆனால், எ.தி.ர்.பா.ரா.தவிதமாக, கு.ற்.ற.வா.ளி.க.ளு.க்.கு எ.தி.ரா.ன பல ஆ.தா.ர.ங்.கள் புதிய வி.சா.ர.ணை.யி.ல் கி.டை.த்.துள்ளன.

முதல் ஆ.தா.ர.மா.க, கொ..லை செ.ய்.த.தா.க கு.ற்.ற.ம்.சா.ட்.ட.ப்.ப.ட்.டு.ள்.ள Gurpreet Ronald என்ற பெ.ண்.ணின் இ.ர.த்.த.ம் கொ.லை ந.ட.ந்.த வீ.ட்டில் க.ண்.டு.பி.டி.க்.க.ப்.ப.ட்.டு.ள்.ள.து.

கு.ற்.ற.ம் ந.ட.ந்த வீட்டை ஆ.ய்.வு செ.ய்.யச் சென்ற Staff Sgt. Ugo Garneau என்னும் பொ.லி.ஸ் அதிகாரி, வீட்டில் ஆங்காங்கு சி.று இ.ர.த்.த.த் து.ளிகள் கி.ட.ப்பதைக் க.வ.னி.த்.துள்ளார். அத்துடன், வீட்டுக்கு வெளியேயும் சில இ.ர.த்.த.த் து.ளிகள் கி.ட.ப்பதையும் அவர் க.வ.னி.த்துள்ளார்.

Jagtar Gillஇன் க.ழு.த்.து.ம், ம.ணி.க்.க.ட்.டு.ம் அ.று.க்.க.ப்.பட்.டு.ள்ள நிலையில், வீ.ட்டில் இ.ர.த்.த வெ.ள்.ள.மா.க..த்.தா.ன் இருக்கமுடியும், ஆனால், இப்படி சிறு சிறு இ.ர.த்.த.த் து.ளிகள் எப்படி வந்தன, வீட்டுக்கு வெளியே எப்படி இ.ர.த்.த.ம் வந்தது என ச.ந்.தே.க.ப்.ப.ட்.ட அவர், அந்த இ.ர.த்.த து.ளி.களை சே.க.ரித்து DNA சோ.த.னை.க்கு அ.னுப்பியுள்ளார்.

DNA சோ.த.னை.யில், அந்த இ.ர.த்.த.த் து.ளிகள் கொ.லை செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்.ட Jagtar Gillஉக்குரியவை அல்ல, அவை கொ.லை செ.ய்.த.தா.க கு.ற்.ற.ம் சா.ட்.ட.ப்.ப.ட்.டு.ள்.ள Gurpreet Ronald என்ற பெ.ண்.ணு.டையவை என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதற்கிடையில், ச.ம்.பவம் நடந்த அன்று, Det. Tena Gallichon என்னும் பெ.ண் பொ.லி.சார் ஒருவர், கொ..லை ந.ட.ந்.த வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பெ.ண்.ணை ச.ந்.தி.த்துள்ளார். அந்த பெண், இவரிடம் என்ன நடந்தது என வி.சா.ரி.க்க, Tenaவும், அந்த வீட்டில் ஒரு பெ.ண் இ.ற.ந்.து கி.ட.ப்.ப.தா.க தெ.ரி.வித்துள்ளார்.

அந்த பெ.ண்.ணும், பொ.லி.சார் அந்த வீட்டுக்கு செல்லும்போது, அந்த வீட்டிலிருந்த கு.ழ.ந்.தை.களை ஆ.று.தலாக தன்னருகே வைத்துக்கொ.ண்.டு அக்கறையுடன் கவனித்துக்கொ.ண்.டி.ருக்கிறார். அப்போது, அவர்தான் இப்போது கொ.லை.க் கு.ற்.ற.ம் சா.ட்.ட.ப்பட்ட Gurpreet Ronald என்பது பொ.லி.சா.ரான Tenaவுக்கு தெரியாது.

மேலும், அவசர ம.ரு.த்.துவக் குழுவைச் சேர்ந்த ஒருவரிடமும் ஒரு பெ.ண் சென்று என்ன நடந்தது என வி.சா.ரி.த்துள்ளார். அதுவும் Gurpreet Ronaldதான் என அந்த நபரும் சாட்சியமளித்துள்ளார். Bhupinderpalம் அவரது காதலியான Ronaldம் திட்டமிட்டு Jagtar Gillஐக் கொ.லை செ.ய்.து.ள்.ள.தா.க அ ரசு வ.ழ.க்.கறி.ஞர் வா.த.த்தை மு.ன்வை.த்.துள்ளார்.

Bhupinderpal தன் ம.னை.வியை த.னியாக வி.டு.வதற்காக கு.ழ.ந்.தைகளை வெளியே அழைத்துக்கொ.ண்.டு செல்ல, அப்போது வீட்டுக்கு வந்த Ronald, Jagtar Gillஐக் கொ.லை செ.ய்.த.தா.க. ச.ட்.ட.த்த.ரணிகள் வா.தி.டு.கி.ன்றனர்.

கு.ற்.ற.ம் செ.ய்.து.வி.ட்.டு த.ப்.பு.வ.த.ற்.கா.க மேல் மு.றை.யீடு செ.ய்.த.வர்.களுக்கு எ.தி.ரா.க.வே வி.சா.ர.ணை.யில் புதிய ஆ.தா.ர.ங்கள் பல சி.க்.கி.யு.ள்.ள.ன. அதனால் வ.ழ.க்.கு மீண்டும் சூ.டு பி.டித்.து.ள்ளது.

You might also like