ஏ9 வீதி பழையமுருகண்டியில் பாரிய விபத்து (படங்கள் இணைப்பு)

A9 வீதியில் பழையமுறிகண்டிக்கும் – திருமுறிகண்டிக்குமிடையில் 18ஆம் போர் என்னும் (பண்டாரவன்னியனுக்கும் வெள்ளையர்களுக்குமிடையில் யுத்தம் நடைபெற்ற) இடத்தில் கனரகவாகனம் குடைசாய்ந்தது.

You might also like