வவுனியா தமிழ் மத்திய மகா வித்தியாலயத்திலிருந்து வெள்ளிச் சங்கமம் நேரலை ஒளிபரப்பு

வவுனியா தமிழ் மத்திய மகா வித்தியாலய ஜயாத்துரை மண்டபத்திலிருந்து 

வெள்ளிச் சங்கமம் நேரடி ஒளிபரப்பு

You might also like