இந்த 4 ராசிக்கார ஆண்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்:விரைவில் வசீகரித்துவிடுவார்கள்

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would 70-462 exam 98-367 study guide be in here forever and I just Exampdfview had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I Bestexamview kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind 98-367 study guide of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids 98-367 study guide would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of GCIH study guide GCIH study guide Exampdfview the corner of GCIH study guide my eye I saw 1Z0-144 practice test a little boy about 5 holding a lovely doll.He 98-367 study guide kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to 210-260 exam GCIH study guide 210-260 exam Bestexamview help myself. I just kept loking over at the Exampdfview little boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit 210-260 exam impatiently, “You Exampdfview know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that Exampdfview she had to go and get some other things and would be back 70-462 exam in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a 1Z0-144 practice test bit I asked the boy who the doll was 98-367 study guide for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told 70-462 exam him that 210-260 exam maybe Santa was going to 70-462 exam Bestexamview bring 70-462 exam it . He 210-260 exam said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. “I 210-260 exam GCIH study guide asked him where his siter was. He 1Z0-144 practice test looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with 210-260 exam Jesus.

My Daddy says that Mamma is Bestexamview going to have to go be with her.” GCIH study guide My 210-260 exam 70-462 exam heart 1Z0-144 practice test nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I 98-367 study guide told my Daddy to tell 210-260 exam my Mama not to go yet. I 70-462 exam told him to Exampdfview tell 98-367 study guide her to wait till I got back from the store.” Exampdfview Then GCIH study guide he asked me GCIH study guide if i wanted 210-260 exam to see GCIH study guide his picture. I 98-367 study guide 98-367 study guide told him I’d love to. Bestexamview He pulled out some picture 70-462 exam he’d had GCIH study guide taken at the front of the 98-367 study guide 1Z0-144 practice test Exampdfview store. He said, “I want my Mama 98-367 study guide to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so 98-367 study guide very much and I wish she dind not have 70-462 exam to 70-462 exam leave me.But Daddy says she will need Bestexamview to be with my Exampdfview sister.” I saw that the little boy had lowered 98-367 study guide his head and had grown so qiuet. While he was 70-462 exam not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, 1Z0-144 practice test “Shall we count that miney one more 1Z0-144 practice test 210-260 exam GCIH study guide time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped Exampdfview 210-260 exam my money in with his and we began 1Z0-144 practice test to count it . Of course it was plenty Exampdfview for the doll. 1Z0-144 practice test He Bestexamview softly said, “Thank 1Z0-144 practice test you Jesus for giving Bestexamview me enough money.” Then the boy said, “I Bestexamview just Bestexamview asked Jesus to give me enough money to buy 70-462 exam this doll so Mama can take it with Exampdfview her to give my sister. And 210-260 exam Exampdfview he heard my prayer. I wanted to ask him give for 1Z0-144 practice test Bestexamview enough to buy my Mama a white rose, 210-260 exam but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll GCIH study guide and a rose Exampdfview for 210-260 exam my Mama. She Bestexamview loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came back and I wheeled 1Z0-144 practice test my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as 70-462 exam I finished my shoppong GCIH study guide in a ttally different spirit than when I 70-462 exam had started. And I Bestexamview kept remembering a story I had seen in the newspaper several days GCIH study guide earlier about Bestexamview 1Z0-144 practice test a drunk driver hitting a car and killing7 a 1Z0-144 practice test little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding Bestexamview on whether 1Z0-144 practice test to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days Bestexamview later I read in the GCIH study guide paper where the family had disconnected the life support and the young woman had died. I could 70-462 exam not forget Exampdfview the little boy and just kept 98-367 study guide wondering if 210-260 exam the two were somehow connected. Later that day, I GCIH study guide could not help myself Exampdfview and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough 98-367 study guide woman was .And there she was holding 70-462 exam a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the 98-367 study guide little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the 1Z0-144 practice test life of that little boy to pieces.

இந்த 4 ராசிக்கார ஆண்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்:விரைவில் வசீகரித்துவிடுவார்கள்

சில ஆண்களுக்கு பெண்களை கவர்வது என்பது இயற்கையாகவே எளிதாக இருக்கும்.

இதற்கு முக்கிய காரணம் அவர்களின் பிறந்த ராசியாகும். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் துல்லியமாக இதனை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவரின் வசீகரத்திற்கு அவர்களின் ராசியும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

சிலர் பொதுவாக அனைவரையும் கவரும் பண்புகளை கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் குறிப்பாக பெண்களை எளிதில் கவரக்கூடியவர்கள்.

மிதுனம்

மிதுன ராசியில் பிறந்த ஆண்கள் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள். அவர்கள் பெண்களை கவர அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை. உங்களின் இயற்கையான குணமே அதனை செய்துவிடும்.

பெண்களை எளிதில் கவரக்கூடியவர்களில் மிதுன ராசி ஆண்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்கள் இயற்கையிலேயே மென்மையான குணமும், காதல் உணர்வும் கொண்டவர்கள். அதனாலேயே பெண்கள் எளிதில் இவர்களிடம் பழக தொடங்கிவிடுவார்கள்.

இவர்கள் பெண்களிடம் பேசுவதில் வல்லவர்கள். இவர்கள் எளிதில் உணர்ச்சிவசப்படக்கூடியவர்கள். பெண்களுக்கு ஆர்வமிக்க இளைஞர்களை அதிகம் பிடிக்கும். இவர்களால் பெண்களின் மனதை எளிதில் அறிந்துகொள்ள முடியும். எனவே மிதுன ராசி ஆண்களை திருமணம் செய்துகொள்ளும் பெண்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள், அதேசமயம் அவர்கள் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் மனதளவில் சிறந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள், அதேசமயம் உறவுகளை அதிகம் மதிப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள். காதல் உணர்வு அவர்களுக்கு கூடவே பிறந்தது. இவர்களுடன் பழகுவதற்கு பெண்கள் ஒருபோதும் கூச்சப்படமாட்டார்கள். இவர்கள் மிகவும் செல்வாக்கு உடையவர்களாக இருப்பார்கள், ஆனால் இவர்களின் மனதில் உள்ளதை வெகுசிலரால் மட்டுமே அறிய இயலும்.

சிறப்புகள் பணிவும், மென்மையான குணமும் கொண்ட இவர்கள் நட்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். இந்த குணங்கள் பெண்களால் மிகவும் பாராட்டப்படும் இதுவே அவர்களை ஈர்க்கும் காந்தமாகவும் இருக்கும். பெண்களை முதல் சந்திப்பிலேயே ஈர்க்கும் குணம் இவர்களுக்கு உள்ளது. தாரளமனப்பான்மையும், உணர்ச்சிகள் மிக்கவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல பழக்கவழக்கங்கள் பெண்களின் இதயத்தை எளிதில் வெல்லக்கூடியதாக இருக்கும்.

துலாம்

இவர்கள் மிகவும் வித்தியாசமானவர்களாகவும், விசித்திரமானவர்களாகவும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தால் பார்க்கப்படுகிறார்கள். அழகான பெண்கள் இவர்களை நோக்கி விரைவாகவும், எளிதாகவும் ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். இவர்களின் ஸ்டைல் எப்பொழுதும் மற்றவர்களிடம் இருந்து வித்தியாசமானதாக இருக்கும்.

ஒரே நேரத்தில் இவர்களால் பல குணங்களுடனும், செயல்களுடனும் இருக்க முடியும். இவர்களை துணையாக ஏற்பது பெண்களுக்கு புதிய அனுபவத்தையும், ஆழமான, அன்பான காதலையும் வழங்கும்.

சிறப்புகள் காதல் மற்றும் கடமையை இவர்கள் திறமையாக, எளிதாக சமநிலையில் வைத்திருப்பார்கள். இவர்கள் மிகவும் கூச்சசுபாவம் உடையவர்கள், கோபாடக்கூடியவர்கள். ஆனால் ஒரு பெண் இவர்களுடன் கொஞ்சநேரம் பழகிவிட்டால் போதும் இவர்களை வாழ்க்கையில் இழந்துவிடக்கூடாது என்று நிச்சயம் நினைப்பார்கள்.

மகரம்

மகர ராசி ஆண்கள் தோற்றத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்கள் எளிதில் பெண்களை கவர இது ஒரு முக்கிய காரணமாகும். தோற்றத்தால் மற்றவர்களை கவரும் இவர்கள் பெண்களின் மனதை மாற்றுவதில் நிபுணர்கள். இவர்களின் வித்தியாசமான பேசும் மற்றும் பழகும் விதம் பெண்களை எளிதில் இவர்களை நோக்கி ஈர்க்கும்.

சிறப்புகள் இவர்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக காணப்படுவார்கள். மற்றவர்களை காட்டிலும் வசீகரத்திலும், ஆளுமையிலும் எப்பொழுதும் தனித்தன்மையுடன் இருப்பார்கள். இவர்கள் சுறுசுறுப்பானவர்களாகவும், புத்திசாலிகளாகவும் இருப்பார்கள். இதுபோன்ற ஆண்களுடன் பெண்கள் எப்பொழுதும் நண்பர்களாக இருக்க அதிகம் விரும்புவர்.

You might also like