இலங்கையில் தலைதூக்கியுள்ள அபாயம்! மக்களே எச்சரிக்கை

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked 210-065 dumps at all the people and 1K0-001 dumps grumbled2 to myself. I would be in here forever 210-065 dumps and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a 1K0-001 dumps drag. I kinda wished that I could 300-208 dumps just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could CCIE 400-101 Exam dumps through all 300-208 dumps CCNP 300-115 Dumps the people to the Itcertpasses toy department. Once again 1K0-001 dumps I kind Itcertpasses of 210-065 dumps mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if CCNP 300-115 Dumps the grandkids would even play whit4 them. CCIE 400-101 Exam dumps I found myself in Itcertpasses the doll aisle5. Out of the 1K0-001 dumps corner of 300-208 dumps my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. CPCM certification I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little Itcertpasses CCIE 400-101 Exam dumps boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are CCNP 300-115 Dumps you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” CPCM certification The aunt told the 210-065 dumps CCNP 300-115 Dumps little boy not to 300-208 dumps go anywhere that she had to go and get some other things 300-208 dumps and would CPCM certification be back in a few minutes. And then she left the 210-065 dumps 300-208 dumps aisle. The boy continued to hold the Itcertpasses doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted 300-208 dumps CCNP 300-115 Dumps so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take CPCM certification to 1K0-001 dumps her. 300-208 dumps “I asked 300-208 dumps him where his siter was. He looked at me with CCIE 400-101 Exam dumps the saddest eyes and said, “She Itcertpasses was gone to be with 1K0-001 dumps CPCM certification 300-208 dumps Jesus.

My Daddy says that Mamma CPCM certification 1K0-001 dumps CCIE 400-101 Exam dumps is going to have CCNP 300-115 Dumps to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and CCNP 300-115 Dumps said, “I told CCIE 400-101 Exam dumps my Daddy 1K0-001 dumps to tell my Mama not to go Itcertpasses yet. I CCNP 300-115 Dumps told him to tell her to wait CCIE 400-101 Exam dumps till I 1K0-001 dumps got back from the CPCM certification store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. CPCM certification I Itcertpasses told him I’d love to. 210-065 dumps He pulled out some picture he’d had CPCM certification taken at the front of the store. He 1K0-001 dumps Itcertpasses said, “I want CCIE 400-101 Exam dumps my CCIE 400-101 Exam dumps Mama CCNP 300-115 Dumps to take CCNP 300-115 Dumps this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very CCNP 300-115 Dumps much and 210-065 dumps I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will need to be Itcertpasses with my sister.” 210-065 dumps CPCM certification I saw that 1K0-001 dumps the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached CCIE 400-101 Exam dumps into my purse 210-065 dumps and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew excited and Itcertpasses said, “Yes,I 300-208 dumps CCIE 400-101 Exam dumps Itcertpasses just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to CCNP 300-115 Dumps count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough CCNP 300-115 Dumps money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to CCIE 400-101 Exam dumps CCNP 300-115 Dumps give me enough money to buy this doll so Mama can 210-065 dumps take it with CPCM certification her 210-065 dumps to give my sister. 210-065 dumps CCIE 400-101 Exam dumps And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy 1K0-001 dumps my Mama a white rose, 300-208 dumps but I didn’t ask 210-065 dumps him, but Itcertpasses he gave me 300-208 dumps enough to buy the doll Itcertpasses and a rose for my Mama. She loves white rose 1K0-001 dumps so much. “In 210-065 dumps a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking 1K0-001 dumps about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different 210-065 dumps spirit than CCIE 400-101 Exam dumps when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and CCNP 300-115 Dumps killing7 a CCNP 300-115 Dumps little girl and 300-208 dumps CPCM certification the Mother was in CCIE 400-101 Exam dumps serious condition. The family was deciding on whether to remove the life support. Now surely this Itcertpasses little CPCM certification boy 1K0-001 dumps did CPCM certification not belong with that story.Two days later I read in 210-065 dumps the paper where the 1K0-001 dumps family had disconnected the life support and the young woman Itcertpasses had died. I could not forget the little boy and just kept wondering 300-208 dumps if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself CCIE 400-101 Exam dumps and I went out and bought aome white roses and 300-208 dumps took them to CPCM certification CPCM certification the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

இலங்கையில் தலைதூக்கியுள்ள அபாயம்! மக்களே எச்சரிக்கை

இலங்கையில் நீர்வெறுப்பு நோய் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை அரச கால்நடை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கை அரச கால்நடை வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயற்குழு உறுப்பினர் ச.சுகிர்தன் ஊடகங்களுக்கு இன்று அனுப்பியுள்ள ஊடக அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில் மேலும், கடந்த வருடம் மே மாதத்திலிருந்து கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்களத்தினால் மிகவும் வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற நீர்வெறுப்பு நோயினை (விசர்நாய் கடி) தடை செய்யும் நிகழ்ச்சி திட்டத்தினை மீளவும் சுகாதார அமைச்சிற்கு உள்ளீர்ப்பதற்காக சுகாதார அமைச்சினால் அமைச்சரவை பத்திரம் ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டமானது கடந்த 65 வருடங்களாக சுகாதார அமைச்சினால் செயற்படுத்தப்பட்டு தோல்வியடைந்திருந்தது.

எனவே இதனை கருத்தில் கொண்டு ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையின் பேரில் 2018ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதலாம் திகதி முதல் துறைசார் நிபுணர்களை கொண்டு இயங்கும் கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்களத்திடம் வழங்கப்பட்டது.

இக்குறுகிய காலப்பகுதியில் 68 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாய்களுக்கான கருத்தடை சிகிச்சைகளும், 2600க்கும் மேற்பட்ட விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகளும் நாடளாவிய ரீதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அத்துடன் கடந்த வருடத்தில் விசர் நாய் கடிக்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கையானது முன்னைய வருடங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கணிசமாக குறைந்துள்ளதுடன் கடந்தகாலங்களில் இலங்கையில் இருந்து Rinderpest எனும் நோய் முற்றுமுழுதாக கால்நடை வைத்தியர்களினால் அழிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் சுகாதார அமைச்சினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவைப் பத்திரம் விரைவில்மீளப் பெறப்படாத பட்சத்தில் மிகவும் கடுமையான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like