முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்ற மாணவர்களின் விபரம்

வித்தியானந்தக்கல்லாரி

01)யு -தர்சிகா-09A

02)தி-சாருகா-09A

03) இ-துதீபா-08A,01B

04)வி-சஞ்ஜித்-08A,01C

தண்ணீரூற்று முஸ்லீம் மகாவித்தியாலயம்

01)S-சஸ்னா-08A,01B
02)I-ரிஸ்டா பர்வீன் -08A,01B
03)S-தஹ்ரினாஸ்-08A,01S
விசுவமடு மகாவித்தியாலயம்
01)M-பிரதீபன் -08A,01B
02)T-லகீசன்-08A,01B
03)K-அபிநயா -08எ,01ஸ்
04)K-குறிஞ்சி நிலவன் -07A.02B
05)R-றொகான் -06A,02B,01C
முல்லைத்தீவு மகாவித்தியாலயம்
01)றெ-நிரேஸ்-09எ
02)T-சாதுரியன்-08A,01B
03)பா -துவாரகா -07A,01B,01C

புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி

01)பி .பகீரதன் -9A
02)க .ஜிறுத்தி கா -9A
03)சி .சனோ மி  -9A
04)அ .லி ர்த்திகா -9A
05)கோ. டினோயிதா -8A,B
06)சு .சஜீவன் -8A,1B
07)இ .அச்சுதன் -8A,B
08)சி சங்கீர்த்தனா -8A,B

செம்மலை மகாவித்தியாலயம்

01)வி. வளர்மதி- 7A,2B

உடையார்கட்டு மகாவித்தியாலயம் 

01) S.சிறீதர்சன் -6A,B2,C
02)K.துஷ்யந்தினி-6A,B2,C
03)M.விறுத்திகா-6A,3C

கலைமகள் வித்தியாலயம்

01)க .சதுர்சனா -8A,C
02)ம .வத்சலா -7A,B,S
03)செ.தேவபாரதி-7A,2B
04)க.கிசோபிகன்-7A,B,C
05)உ .ராகுல்ராஜாராம் -6A,3C

You might also like