Browsing Category

Uncategorized

90வயது மு தாட்டி யை கூ ட்டு பா லி ய ல் செ ய்த இ ளைஞ ர்க ள் : மு திய வ ர்களு க்கே பா துகா ப்பில்…

திரிபுரா மாநிலத்தில் திரிபுரா மாநிலத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த 90 வயது மு தாட்டியை 2 இளைஞர்கள் கூட்டு பா_லிய ல் வ ன்கொ_டுமை செய்துள்ள ச_ம்ப வம் பெரும் ப_ரபரப்பை…
Read More...

க டற்ப ரப்பில் மி தந்து வ ந்த மூடைகள் தி றந்து பார்த்து அ தி ர் ச் சிய டைந்த மீனவர்கள்

த மிழகத் தின் புதுக் கோ ட்டை மாவட்டத்தில் தெற்கு புதுக்குடி மற் றும் வடக்கு புது க்குடி அ ருகே கட ல் ப குதியில் மித ந்து வந்த ம ர்ம மூட் டைகளை அங்குள்ள மீனவ மக்கள் கடலோர பா து காப்பு…
Read More...

கா தலி த்து ஏ மாற்றிய இ ளைஞர் 4 வருன கா தலி ல் ஏ ற்பட்ட மு றி வு : இ ளம் பெ ண் எடு த்த மு டிவு

த மி ழ கத் தில் இ ளம் பெ ண் ஒருவ ர் கா தலன் திரு ம ணம் செய்ய மறு த்த தால் , மன மு றை ந்து தற் கொ லை செய்து கொண்ட சம் பவம் கு டும் பத் தின ரிடை யே பெ ரும் சோ கத் தை ஏற்படுத்…
Read More...

கம்பஹாவை அடுத்து கொழும்பிலும் கொரோனா? மினுவாங்கொட கொத்தணியுடன் நேரடி தொடர்பு

கொழும்பில் கொழும்பு மாநகர சபையின் ஊழியர்களுக்கு PCR பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக சபையின் கட்டுப்பாட்டாளர் தீர்மானித்துள்ளார். மாநகர சபையில் பணியாற்றும் ஊழியர் ஒருவரின்…
Read More...

மீண்டும் ப ணி க்கு செ ல்ல ப ய மா க உள்ளது! ம னை வி க்கு நே ர் ந் த ப ய ங் கர த்தால் இ ரா ணு வ ப ணி…

தமிழகத்தில் இ ரா ணுவ வீ ரரி ன் மனைவி ம ற்றும் தாயார் கொ ள் ளை யர் களால் கொ லை செ ய்ய ப்பட்ட நி லை யில் மீ ண் டும் பணிக்கு திரும்ப த னக் கு ப ய மாக உ ள்ள தா க இ ரா ணு வ வீ ர ர் வே த…
Read More...

வெளிநாட்டில் வேறு ந பரி ன் கா த லி மீது ஆ சை ப் பட் ட இலங் கை தா தா! ப ழி க் கு ப ழி யா க கொ லை? பு…

வெ ளி நா ட் டி ல் வேறு தமிழகத்தில் இலங்கை தா தா வின் உ ட ல் எ ரி க் க ப் ப ட்ட ச ம் ப வ த் தில், அ வ ரை கா த லி யே ப ழி க் கு ப ழி யா க கொ லை செ ய் தி ருக் கலாம் என அ திர் ச்சி த…
Read More...

எ ந்நே ரமும் பெ ண்க ளுடன் பேசி வ ந்த கண வன்! வெ று ப் படை ந்த ம னை வி எ டு த்த முடிவு.. அ…

த மி ழக த்தில் க ண வருடன் ஏற்பட்ட க ரா றில் கு ழந் தை யை கொ லை செய்த இளம்தாய் பி ன் ன ர் தூ க் கிட் டு த ற் கொ லை செய்து கொண் டுள்ளார். காட்டு மன் னார் கோ வில் அ ரு கே உள்ள…
Read More...

இன்னும் பத்தாண்டுகள்… கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்று தொடர்பில் ஜேர்மன் நிபுணர் அ திர் ச்சி தக வல்

இன்னும் பத்தாண்டுகள்... கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்று தொடர்பில் ஜேர்மன் நிபுணர் அ திர் ச்சி தக வல் மனிதகுலம் கொ ரோ னா பெ ருந்தொ ற்றி ல் இருந்து நோ ய் எ திர் ப்பு ச க்தி பெற ஒரு த சாப்…
Read More...

கொ ரோ னா தொ ற் றுக்களை ம றைக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசு: எழுந்துள்ள புதிய ச ர்ச்சை!

க ந்தகா டு பு னர்வா ழ்வு மு காமில் 200க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் றியுள்ள தென உறுதி ப்படுத்த ப்பட்டாலும் அது குறித்து அறிவிக்காது கா லம் தா ழ்த் தப்பட்டது ஏன்…
Read More...

சஹிட் அப்ரிடிக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று உ றுதியானது!

சஹிட் அப்ரிடிக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று உ றுதியானது! பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் தலைவரும் சகலதுறை வீரருமான சஹிட் அப்ரிடிக்கு கொ ரோ னா தொ ற் று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.…
Read More...